วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองคูคต(Vision)

 

วิสัยทัศน์(Vision)

คูคตเมืองน่าอยู่ 

พันธกิจการพัฒนา(Mission)

 

  1. พัฒนา ปรับปรุง บำรุง รักษา ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
  2. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม ให้มีความคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเป็นสังคมสันติสุข
  3. การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน
  4. ยกระดับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สูงขึ้น
  5. ส่งเสริม การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมทางพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
  6. พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
  7. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
  8. พัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
  9. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต