นางสุภารมย์ โลทะกะนางสุภารมย์  โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต นายณรงค์ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรีนายวีรพจน์ ปานนุ่ม รองนายกเทศมนตรีนางเบญญาภา ถินทัศน์  รองนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายดำรงค์ วัดแก้ว  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรีนายละออง ชะเอมเทศ เลขานุการนายกเทศมนตรีน.อ.พินิจ แช่มจะโปะ เลขานุการนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลนางพิมพ์ประไพ  ศักดิ์ธนา ปลัดเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการนายยุทธนา มิ่งเมือง ผู้อำนวยการกองการศึกษานางลำดวน โรจน์รัตน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางสาวนรารัตน์ บุญเชิด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนายนเรต ศรีเมือง ผู้อำนวยการกองช่างนางสาวเนตรนิล  ลาดพิลา ผู้อำนวยการกองคลังนางกรณ์ญรัศมิ์ วรรณสังข์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานนายอนุสรณ์ คเชนทรพรรค หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต