ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต

         ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองคูคต

 

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานของเทศบาลเมืองคูคต ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีทั้งหมด  5  ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

                   1.1)  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  และบูรณะซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า และสะพาน

                    1.2)  แนวทางการพัฒนาติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า และขยายเขตบริการประปา

     1.3)  แนวทางการพัฒนาระบบการจราจร

 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     2.1)  แนวทางการพัฒนาป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

     2.2)  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมในชุมชน

     2.3)  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

     2.4)  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน                                                    10

 

3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   3.1)  แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     3.2)  แนวทางการพัฒนาบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ

     4.1)  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส

     4.2)  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสินค้า หนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์

 

5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

     5.1)  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

                    5.2)  แนวทางการพัฒนาปรับปรุง พัฒนาบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

     5.3)  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ

     5.4)  แนวทางการพัฒนาและปฏิรูประบบการบริการประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต