ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 

          จำนวน  30  โครงการ  แยกเป็นกิจกรรม  จำนวน  92  กิจกรรม

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

 

 

โครงการประจำปีงบประมาณ  2558

 

1

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

ü

-

-

-

25,000

24,825

 

2

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์

ü

-

-

-

1,000,000

965,657.40

 

3

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย              พลเรือน (อปพร.)

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ü

-

-

-

400,000

396,889

 

 

2) จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

ü

-

-

-

400,000

310,710

 

4

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน

-

-

-

ü

10,000

-

 

5

โครงการฝึกอบรมเยาวชนสู้ไฟ

ü

-

-

-

100,000

100,000

 

6

โครงการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามเมือง

ü

-

-

-

1,000,000

85,560

 

7

โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล

ü

-

-

-

10,000

5,125

 

8

โครงการจัดทำประชาคมเทศบาลเมืองคูคต

ü

-

-

-

100,000

74,044

 

9

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ü

-

-

-

15,000

5,000

 

10

โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน

ü

-

-

-

1,000,000

883,411

 

11

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ            ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ

ü

-

-

-

1,000,000

737,023

 

12

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

ü

-

-

-

80,000

78,300

 

13

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

ü

-

-

-

60,000

43,500

 

14

โครงการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

-

-

-

ü

100,000

-

 

15

โครงการติดตั้งระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบโทรศัพท์ (ICT Solution) เทศบาลเมืองคูคต

-

ü

-

-

8,000,000

-

กันเงิน

16

โครงการค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส)

-

-

ü

-

12,000,000

-

กันเงิน

17

โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต

-

-

ü

-

1,200,000

-

กันเงิน

18

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหน้าและด้านข้างอาคารสำนักงานเทศบาล

-

-

ü

-

5,100,000

-

กันเงิน

19

โครงการอบรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

-

-

-

ü

100,000

-

 

20

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด

-

ü

-

-

5,000,000

-

กันเงิน

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

21

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความสะอาด

ü

-

-

-

350,000

239,950

 

22

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขและบรรเทาสาธารณภัย

-

-

ü

-

450,000

-

กันเงิน

23

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซุ้มทางเข้าเทศบาลเมืองคูคต

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ก่อสร้างปรับปรุงซุ้มทางเข้าเทศบาลเมืองคูคต บริเวณซอยลำลูกกา 19 หมู่ 18

-

ü

-

-

4,000,000

-

กันเงิน

 

2) ก่อสร้างปรับปรุงซุ้มทางเข้าเทศบาลเมืองคูคต บริเวณซอยลำลูกกา 21 หมู่ 18

-

ü

-

-

2,000,000

-

กันเงิน

24

โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

1) เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง

ü

-

-

-

80,000

79,000

 

 

2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI LUMENS จำนวน 1 เครื่อง

-

-

-

ü

24,000

-

 

 

3) จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม ไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ

-

-

-

ü

20,000

-

 

 

4) เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

3,000

2,996

 

 

5) ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้

ü

-

-

-

10,000

9,600

 

 

6) ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้

ü

-

-

-

10,000

9,900

 

 

7) เก้าอี้ทำงาน จำนวน  3  ตัว

ü

-

-

-

15,000

14,100

 

 

8) เก้าอี้มีพนักพิงหุ้มหนังเทียม จำนวน 6 ตัว

ü

-

-

-

15,000

14,700

 

 

9) เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์  จำนวน  1  ชุด

ü

-

-

-

35,000

35,000

 

 

10) ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้

ü

-

-

-

5,000

4,700

 

 

11) ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้

ü

-

-

-

10,000

9,600

 

 

12) ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมลำโพง จำนวน 3 ชุด

ü

-

-

-

27,000

18,000

 

 

13) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน  1  เครื่อง

ü

-

-

-

23,000

19,000

 

 

14) ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้

ü

-

-

-

5,000

-

 

 

15) ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้

ü

-

-

-

5,000

4,700

 

 

16) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด

ü

-

-

-

30,000

28,000

 

 

17) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

4,200

4,200

 

 

18) เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง

ü

-

-

-

6,000

5,000

 

 

19) ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน 2 ใบ

ü

-

-

-

30,000

26,000

 

 

20) ถังน้ำเย็นสแตนเลส จำนวน 2 ใบ

ü

-

-

-

10,000

9,000

 

 

21) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

25,000

17,500

 

 

22) เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน  1  เครื่อง

-

ü

-

-

180,000

-

กันเงิน

 

23) จอ Full color LED Display จำนวน 2 ชุด

-

ü

-

-

7,000,000

-

กันเงิน

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

 

24) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 3 เครื่อง

ü

-

-

-

54,000

26,700

 

 

25) เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง

ü

-

-

-

15,000

12,500

 

 

26) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง

ü

-

-

-

17,000

17,000

 

 

27) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด

ü

-

-

-

44,000

44,000

 

 

28) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบNetwork  จำนวน  2  เครื่อง

ü

-

-

-

36,000

32,000

 

 

29) ชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด

ü

-

-

-

20,000

19,500

 

 

30) เครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

6,500

6,000

 

 

31) เครื่องเย็บกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

6,500

5,000

 

 

32) โต๊ะพับสีขาว จำนวน  6  ตัว

ü

-

-

-

17,000

16,800

 

 

33) ตู้บานเลื่อนกระจกพร้อมฐานรอง จำนวน 2 ชุด

ü

-

-

-

26,000

12,200

 

 

34) ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้

ü

-

-

-

10,000

9,400

 

 

35) ตู้เก็บกล้อง  จำนวน  1  ตู้

ü

-

-

-

5,000

4,950

 

 

36) กล้องระดับพร้อมขา จำนวน 1 ชุด

ü

-

-

-

34,000

34,000

 

 

37) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง

ü

-

-

-

10,000

10,000

 

 

38) กล้องวัดมุมพร้อมขากล้อง จำนวน 1 ชุด

ü

-

-

-

110,000

99,938

 

 

39) ล้อวัดระยะทาง  จำนวน  2  ชุด

ü

-

-

-

10,000

10,000

 

 

40) เครื่องปริ๊นเตอร์สำหรับปริ๊นแบบ ขนาดกระดาษ A2  จำนวน  1  เครื่อง

ü

-

-

-

50,000

50,000

 

 

41) โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด

ü

-

-

-

16,000

15,800

 

 

42) โต๊ะทำงาน ระดับ 7-9 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด

ü

-

-

-

9,000

8,800

 

 

43) รถปิคอัพดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน

-

ü

-

-

1,000,000

-

กันเงิน

 

44) ตู้บานเลื่อนกระจกพร้อมฐานรองชนิดยาว จำนวน 1 ชุด

ü

-

-

-

13,000

12,200

 

 

45) เทลเลอร์พ่วง 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

-

ü

-

-

150,000

-

กันเงิน

 

46) เครื่องย่อยกิ่งไม้แบบใช้เครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง

-

ü

-

-

1,800,000

-

กันเงิน

 

47) รถบดถนนล้อเหล็กล้อเรียบ 2 ล้อ จำนวน 1 คัน

-

ü

-

-

1,900,000

-

กันเงิน

 

48) รถแบ็คโฮรเล็กพร้อมหัวเจาะคอนกรีต จำนวน 1 คัน

-

ü

-

-

1,500,000

-

กันเงิน

 

49) ตู้เก็บเครื่องมือการเกษตร จำนวน 1 ตู้

ü

-

-

-

20,000

18,200

 

 

50) เลื่อยยนต์ตัดไม้ขนาดเล็ก ยาว 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

15,000

15,000

 

 

51) เลื่อยยนต์ตัดไม้ขนาดเล็ก ยาว 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

45,000

45,000

 

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

 

52) เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และพุ่มไม้ จำนวน 2 เครื่อง

ü

-

-

-

30,000

30,000

 

 

53) เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

25,000

24,500

 

 

54) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ จำนวน 3 เครื่อง

ü

-

-

-

45,000

45,000

 

 

55) เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

20,000

20,000

 

 

56) ไดโว่สูบน้ำพร้อมสายไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

ü

-

-

-

15,000

14,800

 

 

57) โต๊ะม้าหินอ่อน  จำนวน 4 ชุด

ü

-

-

-

24,000

23,200

 

 

58) เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

50,000

49,500

 

 

59) เครื่องโทรสาร  จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

7,000

3,590

 

 

60) เครื่องทำน้ำเย็น  จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

7,000

5,350

 

25

โครงการสนับสนุนอุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

1) สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี

ü

-

-

-

100,000

50,000

 

26

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดหน่วยบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นเคลื่อนที่

ü

-

-

-

20,000

-

ไม่ใช้งบ ประมาณ

 

2) จัดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี

ü

-

-

-

100,000

34,400

 

27

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ü

-

-

-

150,000

50370

 

28

โครงการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล             ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์

ü

-

-

-

200,000

194,700

 

29

โครงการเทศบาลพบประชาชน

-

-

-

ü

100,000

-

 

30

โครงการจัดทำรายงานประจำปีและเอกสารประชาสัมพันธ์

ü

-

-

-

150,000

99,000

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  รวม  30  โครงการ

แยกเป็นกิจกรรม  จำนวน  92  กิจกรรม

71

11

4

6

59,054,200

5,430,388.40

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต