ยุทธศาสตร์ที่ 5 (งบประมาณ พ.ศ.2560)

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 

          จำนวน  26  โครงการ  แยกเป็นกิจกรรม  จำนวน  61  กิจกรรม

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

 

 

โครงการประจำปีงบประมาณ  2560

 

1

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

P

-

-

-

30,000

21,250

 

2

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์

P

-

-

-

2,000,000

265,465

 

3

โครงการฝึกอบรมเยาวชนสู้ไฟ

P

-

-

-

100,000

99,850

 

4

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน

P

-

-

-

400,000

397,279

 

5

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

P

-

-

-

400,000

398,180

 

6

โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล

P

-

-

-

10,000

6,000

 

7

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

P

-

-

-

15,000

1,500

 

8

โครงการจัดทำประชาคมเทศบาลเมืองคูคต

P

-

-

-

100,000

81,080

 

9

โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน

1) จัดอบรมการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน

-

-

-

P

 

300,000

 

-

 

 

2) จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชน ๆ ละ 6,000 บาท

-

-

-

P

186,000

-

 

10

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ

P

-

-

-

1,000,000

747,540

 

11

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

P

-

-

-

80,000

79,500

 

12

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง

P

-

-

-

150,000

121,710

 

13

โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าบริเวณภายในหลังคาอเนกประสงค์หลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต

P

-

-

-

50,000

22,470

 

14

โครงการค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส)

-

-

P

-

6,000,000

-

 

15

โครงการติดตั้งเครื่องไล่นกบริเวณหลังคาอาคารอเนกประสงค์หลังสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต

-

-

-

P

350,000

-

 

16

โครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 4 อาคารหลังใหม่

-

-

-

P

1,000,000

-

 

17

โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองคูคต

-

-

P

-

4,000,000

-

 

18

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความสะอาด

P

-

-

-

300,000

248,525

 

19

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด

-

-

P

-

15,600,000

-

 

20

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลเมืองคูคต

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ติดตั้งเสาพร้อมตาข่ายรอบสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองคูคต

-

P

-

-

800,000

-

 

 

2) ก่อสร้างสนามเปตองบริเวณด้านหน้าสนามกีฬาเทศบาล

-

P

-

-

150,000

-

 

 

3) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสนามกีฬาเทศบาลเมืองคูคต

-

P

-

-

100,000

-

 

 

 

~ 37 ~

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

21

โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

1) เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-8 จำนวน 2 ตัว

P

-

-

-

10,000

9,900

 

 

2) ตู้เก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก จำนวน 15 ตู้

P

-

-

-

75,000

70,500

 

 

3) ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 12 ตู้

P

-

-

-

60,000

58,800

 

 

4) ตู้บานเลื่อนทึบชนิดสี จำนวน 3 ตู้

P

-

-

-

21,000

19,500

 

 

5) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 7 ตู้

P

-

-

-

35,000

34,650

 

 

6) รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน

-

P

-

-

5,000,000

-

 

 

7) ตู้ใส่ถังดับเพลิงพร้อมติดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 50 ตู้

P

-

-

-

250,000

126,250

 

 

8) เบาะลมช่วยชีวิตชนิดติดตั้งโดยใช้ถังอากาศ จำนวน 1 ชุด

-

P

-

-

500,000

486,850

 

 

9) เต็นท์ผ้าใบ จำนวน 2 หลัง

P

-

-

-

100,000

98,000

 

 

10) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว

P

-

-

-

20,000

12,400

 

 

11) เก้าอี้บาร์ จำนวน 1 ตัว

P

-

-

-

5,000

3,900

 

 

12) เก้าอี้บุนวมมีพนักพิง จำนวน 2 ตัว

P

-

-

-

8,000

6,000

 

 

13) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้

P

-

-

-

10,000

9,900

 

 

14) โต๊ะเหล็กทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด

P

-

-

-

7,000

6,950

 

 

15) โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง

P

-

-

-

3,000

2,985

 

 

16) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล

แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

จำนวน 1 เครื่อง

P

-

-

-

22,000

22,000

 

 

17) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง

P

-

-

-

12,800

12,000

 

 

18) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ

แบบ Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง

P

-

-

-

16,000

16,000

 

 

19) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

P

-

-

-

16,000

16,000

 

 

20) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง

P

-

-

-

34,000

34,000

 

 

21) กล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ชุด

P

-

-

-

50,000

49,000

 

 

22) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง

P

-

-

-

34,000

34,000

 

 

23) เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

P

-

-

-

9,900

9,900

 

 

24) ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้

P

-

-

-

10,000

9,900

 

 

25) ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้

P

-

-

-

20,000

19,200

 

 

26) รถยนต์บรรทุกนั่ง (Cab) จำนวน 1 คัน

P

-

-

-

821,000

590,400

 

 

27) เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

P

-

-

-

10,000

9,400

 

 

28) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง

-

-

-

P

7,900

-

 

 

29) รถลอกท่อระบายน้ำ จำนวน 1 คัน

-

-

-

P

18,900,000

-

 

 

30) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง

P

-

-

-

6,400

5,600

 

~ 38 ~

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

 

31) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง

P

-

-

-

58,000

58,000

 

 

32) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง

P

-

-

-

17,000

17,000

 

22

โครงการสนับสนุนอุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

1) สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี

P

-

-

-

100,000

50,000

 

23

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

P

-

-

-

150,000

54,100

 

24

โครงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี

P

-

-

-

100,000

32,200

 

 

2) จัดหน่วยบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นเคลื่อนที่

P

-

-

-

20,000

-

ไม่ใช้งบประมาณ

25

โครงการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล    ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์

P

-

-

-

200,000

108,180

 

26

โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

P

-

-

-

150,000

99,000

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  รวม  26  โครงการ

แยกเป็นกิจกรรม  จำนวน  61  กิจกรรม

47

5

3

6

59,990,000

4,682,814

 

 

 

                   สรุป  ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองคูคต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560  รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น  93  โครงการ แยกเป็นกิจกรรม จำนวน  199  กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  138  กิจกรรม  อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน 23  กิจกรรม  ยังไม่ดำเนินการ  จำนวน  16  กิจกรรม  ยกเลิก จำนวน  22  กิจกรรม (ข้อมูลสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560)

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต