ยุทธศาสตร์ที่ 4 (งบประมาณ พ.ศ.2560)

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ  จำนวน  2  โครงการ  แยกเป็น

          กิจกรรม  จำนวน  4  กิจกรรม

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

 

 

โครงการประจำปีงบประมาณ  2560

 

1

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต

P

-

-

-

100,000

76,340

 

 

2) จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

P

-

-

-

100,000

43,840

 

 

3) จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาล

P

-

-

-

100,000

61,432

 

2

โครงการพัฒนาสินค้า OTop ของชุมชนในเขตเทศบาล

-

-

-

P

100,000

-

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  รวม  2  โครงการ

แยกเป็นกิจกรรม  จำนวน  4  กิจกรรม

3

-

-

1

400,000

181,612

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต