ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ  จำนวน  2  โครงการ  แยกเป็น

          กิจกรรม  จำนวน  2  กิจกรรม

 

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

 

 

โครงการประจำปีงบประมาณ  2558

 

1

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองคูคต

ü

-

-

-

400,000

103,860

 

2

โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนในเขตเทศบาล

-

ü

-

-

1,400,000

1,304,000

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  รวม  2  โครงการ

แยกเป็นกิจกรรม  จำนวน  2  กิจกรรม

 

1

 

1

 

-

 

-

 

1,800,000

 

1,407,860

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต