ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          จำนวน  3  โครงการ  แยกเป็นกิจกรรม  จำนวน  3  กิจกรรม

 

 

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

 

 

โครงการประจำปีงบประมาณ  2558

 

1

โครงการคูคตเมืองสะอาด

ü

-

-

-

350,000

350,000

 

2

โครงการเมืองน่าอยู่ เทศบาลน่าอยู่

ü

-

-

-

100,000

87,250

 

3

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ก่อสร้างฝาบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณหมู่บ้านร่มเย็น

-

-

-

ü

450,000

-

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  รวม  3  โครงการ

แยกเป็นกิจกรรม  จำนวน  3  กิจกรรม

 

2

 

-

 

-

 

1

 

900,000

 

437,250

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต