ยุทธศาสตร์ที่ 3 (งบประมาณ พ.ศ.2560)

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          จำนวน  3  โครงการ  แยกเป็นกิจกรรม  จำนวน  3  กิจกรรม

 

 

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

 

 

โครงการประจำปีงบประมาณ  2560

 

1

โครงการคูคตเมืองสะอาด

P

-

-

-

500,000

193,950

 

2

โครงการเทศบาลคาร์บอนต่ำ

P

-

-

-

300,000

287,235

 

3

โครงการเมืองน่าอยู่ เทศบาลน่าอยู่

P

-

-

-

100,000

100,000

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  รวม  3  โครงการ

แยกเป็นกิจกรรม  จำนวน  3  กิจกรรม

3

-

-

-

900,000

581,185

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต