ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จำนวน  47  โครงการ             

 แยกเป็นกิจกรรม  จำนวน  216  กิจกรรม

 

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

 

 

โครงการประจำปีงบประมาณ  2558

 

1

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข

ü

-

-

-

50,000

50,000

 

2

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ü

-

-

-

400,000

397,355

 

3

โครงการป้องกันและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสัตว์ในเขตเทศบาล

ü

-

-

-

400,000

394,000

 

4

โครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลเทศบาลเมืองคูคต

ü

-

-

-

200,000

86,940

 

5

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล

ü

-

-

-

450,000

232,500

 

6

โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

ü

-

-

-

1,200,000

1,195,350

 

7

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในเขตเทศบาล

ü

-

-

-

1,000,000

994,975

 

8

โครงการก่อสร้างสถานพักฟื้นสุนัขจรจัด พร้อมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

-

-

ü

-

200,000

-

กันเงิน

9

โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ü

-

-

-

500,000

219,020

 

10

โครงการกีฬาสุขภาพดีสามัคคีต้านยาเสพติด

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน

-

-

-

ü

20,000

-

 

 

2) สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด

ü

-

-

-

100,000

99,970

 

 

3) จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน

ü

-

-

-

2,000,000

1,614,133

 

11

โครงการสนับสนุนการออกกำลังกายให้แก่ชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้กับชุมชนในเขตเทศบาล (ชุมชนกรมทหารต่อสู้อากาศยาน)

-

ü

-

-

250,000

-

 

12

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองคูคต

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดกิจกรรมทันตสุขภาพโดยเคลือบฟูลออไรด์ ให้นักเรียนศูนย์ฯ (2 ศูนย์) และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต

ü

-

-

-

30,000

-

ไม่ใช้งบ ประมาณ

 

2) จัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประยูรธรรมาราม

ü

-

-

-

896,000

427,280

 

 

3) จัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ 2 (วังทองธานี)

ü

-

-

-

336,000

186,700

 

 

4) จัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต

ü

-

-

-

432,000

340,996

 

13

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต

ü

-

-

-

164,000

32,400

 

23

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

14

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์

ü

-

-

-

700,000

301,785

 

 

2) จัดกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่

-

-

-

ü

80,000

-

 

 

3) จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนพรรษา)

ü

-

-

-

250,000

28,000

 

 

4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน

-

-

-

ü

200,000

-

 

 

5) จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง

-

-

-

P

700,000

-

 

15

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและกีฬา

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ในจังหวัดปทุมธานี

-

-

-

ü

50,000

-

 

 

2) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ü

-

-

-

600,000

401,000

 

 

3) จัดกิจกรรมสอนดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

-

-

-

ü

500,000

-

 

16

โครงการส่งเสริมความรู้ทางการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดกิจกรรมเข้าค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ü

-

-

-

250,000

186,200

 

 

2) จัดกิจกรรมเข้าค่ายต่อต้านยาเสพติด

ü

-

-

-

200,000

185,300

 

 

3) จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ü

-

-

-

250,000

62,000

 

 

4) จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

-

-

-

ü

100,000

-

 

 

5) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา

-

-

-

ü

200,000

-

 

 

6) จัดกิจกรรมเรียนรู้อนุสรณ์สถานแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2 ศูนย์) และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต

ü

-

-

-

68,000

26,925

 

 

7) จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2 ศูนย์) และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต

 

 

 

 

 

 

 

 

   - วันพ่อแห่งชาติ

ü

-

-

-

 

26,065

 

 

   - วันปีใหม่

ü

-

-

-

270,000

23,330

 

 

   - วันไหว้ครู

ü

-

-

-

 

-

ไม่ใช้งบ ประมาณ

 

   - วันคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ

ü

-

-

-

 

-

ไม่ใช้งบ ประมาณ

 

   - วันแม่แห่งชาติ

ü

-

-

-

 

26,660

 

 

8) จัดกิจกรรมธรรมะสัญจรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2 ศูนย์) และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต

ü

-

-

-

68,000

39,175

 

 

9) จัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู้เพื่อการบริโภคและส่งเสริมสุขภาพ (ศูนย์เด็กเล็กอ่อนหวาน)

ü

-

-

-

60,000

-

ไม่ใช้งบ ประมาณ

17

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

ü

-

-

-

200,000

200,000

 

18

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอลำลูกกา (จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

-

-

-

ü

100,000

-

 

19

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาล (เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ประจำปี)

-

-

-

ü

100,000

-

 

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

20

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนท้องถิ่น)

-

-

-

ü

20,000

-

 

21

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดอิบาดุรเราะห์มาน (โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามภาคฤดูร้อน)

ü

-

-

-

60,000

60,000

 

22

โครงการมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคกลาง

-

-

-

ü

50,000

-

 

23

โครงการงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ

-

-

-

ü

80,000

-

 

24

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดลาดสนุ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

ü

-

-

-

4,452,000

4,452,000

 

 

2) จัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน

ü

-

-

-

2,026,000

1,903,571.80

 

25

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

ü

-

-

-

2,048,000

2,048,000

 

 

2) จัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน

ü

-

-

-

932,000

929,125.02

 

 

3) จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

-

-

-

ü

20,000

-

 

 

4) จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์

-

-

-

ü

50,000

-

 

26

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

ü

-

-

-

1,728,000

1,728,000

 

 

2) จัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน

ü

-

-

-

787,000

810,924.40

 

 

3) จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน

ü

-

-

-

60,000

60,000

 

27

โครงการงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

1) สนับสนุนงบประมาณเทศบาลเจ้าภาพ เพื่อจัดงานวันวิชาการท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

ü

-

-

-

10,000

10,000

 

 

2) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ü

-

-

-

25,000

24,640

 

28

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองคูคต

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2 ศูนย์) และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต

ü

-

-

-

270,000

84,193

 

 

2) จัดกิจกรรมเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง (2 ศูนย์)

ü

-

-

-

45,000

45,000

 

 

3) จัดกิจกรรมเปิด-ปิดภาคการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (2 ศูนย์) และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต

 

 

 

 

100,000

 

 

 

   (1)  ปฐมนิเทศ

ü

-

-

-

 

23,875

 

 

   (2)  ปัจฉิมนิเทศ

-

-

ü

-

 

-

 

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

29

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์)

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

ü

-

-

-

16,000

16,000

 

 

2) ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก

-

-

-

ü

126,000

-

 

 

3) ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล

-

-

-

ü

3,000

-

 

 

4) ค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ü

-

-

-

374,000

280,900

 

30

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต)

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียน

ü

-

-

-

360,000

84,000

 

 

2) จัดหาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

-

-

-

ü

50,000

-

 

 

3) จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใช้ภายในห้องสมุด

ü

-

-

-

100,000

98,600

 

 

4) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

-

-

-

ü

20,000

-

 

 

5) จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

-

-

-

ü

18,000

-

 

 

6) จัดหาระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line ADSL

ü

-

-

-

10,000

10,539.50

 

 

7) จัดหาระบบ Wireless Fidelity

-

-

ü

-

8,000

-

 

31

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ค่าจัดการเรียนการสอน

ü

-

-

-

153,000

38,230

 

 

2) ค่าหนังสือเรียนให้เด็กนักเรียน

ü

-

-

-

18,000

4,500

 

 

3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

ü

-

-

-

9,000

4,500

 

 

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

ü

-

-

-

27,000

12,900

 

 

5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

-

-

-

ü

39,000

-

 

32

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 1          วัดประยูรธรรมาราม

 

 

 

 

 

 

 

 

   - ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

-

-

ü

-

150,000

-

 

 

   - ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต (วัดประยูรธรรมาราม)

-

ü

-

-

279,000

-

 

 

2) ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 2     วังทองธานี

-

-

ü

-

373,000

-

 

33

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต

-

ü

-

-

4,200,000

4,184,000

 

34

โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ศูนย์ฯ ที่ 1 วัดประยูรธรรมาราม

 

 

 

 

 

 

 

 

1) โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 15 ตัว

-

ü

-

-

30,000

-

 

 

2) ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน จำนวน 5 ตู้

-

ü

-

-

25,000

-

 

 

3) ขาไมล์สั้น จำนวน 2 ตัว

ü

-

-

-

3,000

2,300

 

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

 

4) ขาไมล์สูง จำนวน 2 ตัว

ü

-

-

-

7,000

4,200

 

 

5) เครื่องปรับอากาศ ขนาด  48,000 BTU  จำนวน 1 เครื่อง

-

-

ü

-

60,000

-

 

 

6) โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

5,000

5,000

 

 

7) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง

ü

-

-

-

6,000

3,990

 

 

8) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 1 เครื่อง

-

ü

-

-

25,000

-

 

 

9) ลำโพง  จำนวน 8 ตัว

ü

-

-

-

16,000

14,880

 

 

10) จานเคเบิ้ล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

-

-

ü

-

20,000

-

 

 

11) โทรโข่ง จำนวน 3 ตัว

ü

-

-

-

6,000

5,370

 

 

12) หม้อต้มน้ำร้อนสแตนเลส จำนวน 1 ถัง

ü

-

-

-

15,000

13,000

 

 

13) เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

25,000

25,000

 

 

14) เตาแก๊สสแตนเลส แบบ 2 หัว จำนวน 1 ชุด

ü

-

-

-

10,000

9,500

 

 

15) พรมปูพื้น จำนวน 3 ผืน

-

-

ü

-

60,000

-

 

 

16) หม้อก๋วยเตี๋ยวสแตนเลส จำนวน 1 ใบ

ü

-

-

-

7,500

6,000

 

 

17) คูลเลอร์น้ำเย็นสแตนเลส จำนวน 1 ใบ

ü

-

-

-

5,000

4,500

 

 

18) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง

-

ü

-

-

8,500

-

 

 

- ศูนย์ฯ ที่ 2 วังทองธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

1) เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

18,000

18,000

 

 

2) เครื่องเคลือบบัตร จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

6,000

5,500

 

 

3) เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 53,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง

-

-

ü

-

70,000

-

 

 

4) พัดลมโคจรติดผนัง จำนวน 7 ตัว

ü

-

-

-

21,000

20,650

 

 

5) เครื่องเล่นวิทยุเทป ซีดี/ดีวีดี จำนวน 1 ชุด

-

-

ü

-

8,500

-

 

 

6) โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

-

-

ü

-

18,000

-

 

 

7) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง

ü

-

-

-

6,000

3,990

 

 

8) ลำโพง จำนวน 4 ตัว

ü

-

-

-

8,000

7,440

 

 

9) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง

-

ü

-

-

8,500

-

 

 

10) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง

-

-

ü

-

22,000

-

 

 

11) จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ

-

-

ü

-

20,000

-

 

 

12) หม้อต้มน้ำร้อนสแตนเลส จำนวน 1 ถัง

ü

-

-

-

15,000

13,000

 

 

13) เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

25,000

25,000

 

 

14) คูลเลอร์น้ำเย็นสแตนเลส จำนวน 1 ใบ

ü

-

-

-

5,000

4,500

 

 

15) ชั้นคว่ำถาดสแตนเลส จำนวน 1 ชุด

-

-

ü

-

15,000

-

 

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

 

16) บันไดสแตนเลสขนาดยาว จำนวน 1 ชุด

ü

-

-

-

5,000

4,815

 

 

17) บันไดสแตนเลสขนาดสั้น จำนวน 1 ชุด

ü

-

-

-

4,500

4,280

 

 

18) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง

-

ü

-

-

25,000

-

 

35

โครงการเพิ่มศักยภาพโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

ü

-

-

-

102,000

96,180

 

 

- จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

1) โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 12 ชุด

ü

-

-

-

84,000

83,460

 

 

2) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด

ü

-

-

-

8,000

5,992

 

 

3) โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 15 ตัว

ü

-

-

-

30,000

47,508

 

 

4) ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน จำนวน 15 ตู้

ü

-

-

-

75,000

77,896

 

 

5) โพเดียมสแตนเลส จำนวน 2 ชุด

-

-

ü

-

12,000

-

 

 

6) พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 10 ตัว

ü

 

 

 

28,000

27,000

 

 

7) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

180,000

145,000

 

 

8) เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

18,000

18,000

 

 

9) ชั้นไม้สำหรับวางหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 ชั้น

-

-

ü

-

20,000

-

 

 

10) เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 150 ตัว

ü

-

-

-

30,000

27,285

 

 

11) ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 6 ตู้

ü

-

-

-

30,000

25,487.50

 

 

12) ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก จำนวน 6 ตู้

ü

-

-

-

30,000

22,213.20

 

 

13) เก้าอี้บุนวมขาชุบโครเมียม จำนวน 30 ตัว

ü

-

-

-

30,000

19,260

 

 

14) ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด

-

ü

-

-

20,000

-

 

 

15) ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้

ü

-

-

-

10,000

8,153.40

 

 

16) ชั้นวางรองเท้านักเรียน จำนวน 1 ชุด

-

ü

-

-

10,000

-

 

 

17) ชั้นเก็บของนักเรียน จำนวน 3 ชุด

-

-

ü

-

80,000

-

 

 

18) บอร์ดกรอบรูปลายไทยกระจกเลื่อน จำนวน 4 ชุด

-

-

ü

-

60,000

-

 

 

19) กระดานไวท์บอร์ด จำนวน 3 ชุด

-

ü

-

-

15,000

-

 

 

20) ติดตั้งม่านปรับแสงกันแดดภายในอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ

ü

-

-

-

500,000

144,771

 

 

21) โต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับนักเรียนอนุบาล  จำนวน 120 ชุด

ü

-

-

-

60,000

181,900

โอนเพิ่ม 130,000

 

22) ชั้นวางหนังสือ จำนวน 10 ชุด

-

ü

-

-

50,000

-

 

 

23) ชั้นวางวารสาร จำนวน 2 ชุด

-

ü

-

-

7,800

-

 

 

24) โต๊ะอ่านหนังสือ จำนวน 5 ตัว

ü

-

-

-

25,000

26,215

โอนเพิ่ม 2,000

 

25) เก้าอี้นั่ง จำนวน 50 ตัว

-

ü

-

-

15,000

-

 

 

26) ตู้เก็บ CD/สื่อประเภทไม่ตีพิมพ์ จำนวน 1 ตู้

-

-

ü

-

10,000

-

 

 

27) ตู้กระจกบานเลื่อนใส่เกมส์การศึกษา จำนวน 5 ตู้

-

-

ü

-

25,000

-

 

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

 

28) ตู้โชว์ติดผนังแบบบิวอิน จำนวน 1 ชุด

-

-

ü

-

25,000

-

 

 

29) เครื่องเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

15,000

13,500

 

 

30) เครื่องตัดกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

15,000

14,500

 

 

31) เครื่องเคลือบบัตร จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

6,000

5,500

 

 

32) ป้ายชั้นเรียน จำนวน 6 ป้าย

-

ü

-

-

12,000

-

 

 

33) ฉากกั้นห้องธุรการ จำนวน 2 ชุด

-

ü

-

-

12,000

-

 

 

34) ฉากกั้นห้องพยาบาล จำนวน 2 อัน

-

ü

-

-

5,000

-

 

 

35) ป้ายนิเทศบุชานอ้อยหุ้มกำมะหยี่ จำนวน 6 ป้าย

-

-

ü

-

52,000

-

 

 

36) ขาไมล์สูง จำนวน 2 ตัว

ü

-

-

-

7,000

4,200

 

 

37) ขาไมล์สั้น จำนวน 2 ตัว

ü

-

-

-

3,000

2,300

 

 

38) พัดลมโคจรติดผนัง จำนวน 4 ตัว

ü

-

-

-

12,000

11,800

 

 

39) โต๊ะ-เก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร จำนวน 12 ชุด

ü

-

-

-

102,000

53,799.60

 

 

40) สว่านไร้สาย จำนวน 1 ตัว

ü

-

-

-

5,000

4,815

 

 

41) เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

-

-

ü

-

99,000

-

 

 

42) เครื่องเล่นวิทยุเทป ซีดี/ดีวีดี จำนวน 4 ชุด

-

-

ü

-

34,000

-

 

 

43) โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง

-

-

ü

-

72,000

-

 

 

44) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง

ü

-

-

-

6,000

3,990

 

 

45) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง

-

-

ü

-

22,000

-

 

 

46) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ

-

-

ü

-

20,000

-

 

 

47) ลำโพง จำนวน 8 ตัว

ü

-

-

-

16,000

14,880

 

 

48) จานเคเบิ้ล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

-

-

ü

-

20,000

-

 

 

49) ไมล์ไร้สาย จำนวน 2 ตัว

ü

-

-

-

6,000

4,980

 

 

50) ไมล์สาย จำนวน 4 ตัว

ü

-

-

-

8,000

7,160

 

 

51) ตู้ยาเก็บอุปกรณ์ทำแผล จำนวน 1 ตู้

ü

-

-

-

10,000

8,900

 

 

52) รถเข็นสำหรับอุปกรณ์ปฐมพยาบาล จำนวน 1 คัน

ü

-

-

-

11,000

10,200

 

 

53) กระเป๋าพยาบาล จำนวน 1 ชุด

ü

-

-

-

5,000

4,922

 

 

54) เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง จำนวน 1 ชุด

ü

-

-

-

15,000

13,000

 

 

55) เครื่องวัดไข้แบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด

ü

-

-

-

7,000

3,700

 

 

56) เครื่องกรองน้ำระบบริเวอร์ออสโมซิล จำนวน 1 เครื่อง

-

-

ü

-

20,000

-

 

 

57) หม้อต้มน้ำร้อนสแตนเลส จำนวน 1 ถัง

ü

-

-

-

15,000

13,000

 

 

58) เตียงนอนพร้อมที่นอน จำนวน 4 ชุด

-

-

ü

-

20,000

-

 

 

59) เครื่องดักไขมันพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

-

-

ü

-

80,000

-

 

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

 

60) เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง

ü

-

-

-

25,000

25,000

 

 

61) อ่างซักล้างสแตนเลสพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

-

-

ü

-

14,000

-

 

 

62) หม้อหุงข้าวแบบใช้แก๊ส จำนวน 1 ชุด

ü

-

-

-

10,000

9,500

 

 

63) เครื่องปั๊มน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

-

-

ü

-

12,000

-

 

 

64) ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้

ü

-

-

-

30,000

29,000

 

 

65) เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง

-

-

ü

-

30,000

-

 

 

66) หม้อก๋วยเตี๋ยวสแตนเลส จำนวน 1 ใบ

ü

-

-

-

7,500

6,000

 

 

67) คูลเลอร์น้ำเย็นสแตนเลส จำนวน 1 ใบ

ü

-

-

-

5,000

4,500

 

 

68) ชั้นคว่ำถาดสแตนเลส จำนวน 2 ชุด

-

-

ü

-

29,000

-

 

 

69) ถังเก็บน้ำ จำนวน 2 ใบ

-

-

ü

-

55,000

-

 

 

70) กล่องเครื่องมือช่าง จำนวน 1 ชุด

ü

-

-

-

8,000

5,350

 

 

71) เครื่องเล่นสนาม จำนวน 3 ชิ้น

-

-

ü

-

240,000

-

 

 

72) บันไดสแตนเลสขนาดยาว จำนวน 1 ชุด

ü

-

-

-

5,000

4,815

 

 

73) บันไดสแตนเลสขนาดสั้น จำนวน 1 ชุด

ü

-

-

-

4,500

4,280

 

 

74) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด

-

ü

-

-

88,000

-

 

 

75) เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง

-

ü

-

-

12,000

-

 

 

76) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 1 เครื่อง

-

ü

-

-

25,000

-

 

 

77) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network  จำนวน 1 เครื่อง

-

ü

-

-

18,000

-

 

 

78) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง

-

ü

-

-

16,500

-

 

36

โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและประสบปัญหาความเดือดร้อนและไร้ที่พึ่ง

-

-

-

ü

5,000

-

 

37

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

ü

-

-

-

360,000

246,000

 

38

โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล

ü

-

-

-

200,000

241,530

โอนเพิ่ม 56,000

 

2) อุดหนุนและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองคูคต

ü

-

-

-

900,000

782,560

 

39

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอลำลูกกา ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอลำลูกกา

-

-

-

ü

100,000

-

 

 

2) สถานีตำรวจภูธรคูคต

ü

-

-

-

210,000

210,000

 

40

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล

ü

-

-

-

50,000

88,200

โอนเพิ่ม100,000

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

41

โครงการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรี

ü

-

-

-

1,300,000

968,700

 

42

โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้นำชุมชน

ü

-

-

-

500,000

866,428

โอนเพิ่ม 500,000

43

โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล

-

-

-

ü

250,000

-

 

 

2) จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในเขตเทศบาล

ü

-

-

-

400,000

108,100

 

 

3) จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรชุมชนในเขตเทศบาล

ü

-

-

-

1,500,000

1,432,150

 

 

4) จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล

ü

-

-

-

900,000

900,000

 

44

โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาล

 

 

 

 

 

 

ระงับโครงการ เม.ย. 58

 

1) จัดซื้อหนังสือประจำชุมชนในเขตเทศบาล

-

-

-

ü

220,000

109,200

45

โครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบเสียงไร้สายระยะไกลอัตโนมัติชุมชนในเขตเทศบาล

-

-

ü

-

11,500,000

-

 

46

โครงการจัดทำและปรับปรุงป้ายชื่อชุมชนในเขตเทศบาล (ชุมชนแข็งขัน 3,ชุมชนแข็งขัน 4)

-

-

ü

-

100,000

-

 

47

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดซื้อเครื่องเสียง (ชุมชนเดชอนันต์รวมใจและชุมชนฟ้าครามนคร)

-

-

ü

-

170,000

-

 

 

2) ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชุมชนในเขตเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.1) ชุมชนพระสิทธิ์

-

ü

-

-

2,000,000

1,675,000

 

 

   2.2) ชุมชนจามรร่วมใจสามัคคี

-

ü

-

-

2,000,000

1,688,000

 

 

   2.3) ชุมชนพร้อมศรีสามัคคี

ü

-

-

-

2,000,000

1,950,000

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  รวม  47  โครงการ

แยกเป็นกิจกรรม  จำนวน  216  กิจกรรม

126

25

40

25

60,925,800

37,348,253.42

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต