ยุทธศาสตร์ที่ 2 (งบประมาณ พ.ศ.2560)

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จำนวน  54  โครงการ             

 แยกเป็นกิจกรรม  จำนวน  114  กิจกรรม

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

 

 

โครงการประจำปีงบประมาณ  2560

 

1

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข

P

-

-

-

50,000

41,300

 

2

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

P

-

-

-

250,000

158,360

 

3

โครงการป้องกันและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสัตว์ในเขตเทศบาล

P

-

-

-

200,000

64,000

 

4

โครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลเทศบาลเมืองคูคต

P

-

-

-

100,000

22,000

 

5

โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำด้านสุขภาพ

P

-

-

-

1,500,000

1,220,780

 

6

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในเขตเทศบาล

P

-

-

-

1,000,000

330,555

 

7

โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคูคต

P

-

-

-

1,400,000

1,400,000

 

8

โครงการอนามัยโรงเรียน

P

-

-

-

100,000

20,907

 

9

โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี

P

-

-

-

100,000

72,350

 

10

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต

-

-

P

-

60,000

-

 

11

โครงการอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      (วัดประยูร และวังทองธานี) และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต

P

-

-

-

567,000

424,491

 

12

โครงการสนับสนุนการออกกำลังกายให้แก่ชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายให้กับชุมชนซอยวิเชียร

-

-

P

-

100,000

-

 

 

2) จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสนามกีฬาเทศบาลเมืองคูคต

-

-

P

-

500,000

-

 

 

3) จัดซื้ออุปกรณ์ประจำสนามเด็กเล่นให้แก่ชุมชนร่มเย็น และบริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองคูคต

-

-

P

-

500,000

-

 

 

4) จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ให้แก่ชุมชนพร้อมศรีสามัคคี

-

-

P

-

100,000

-

 

 

5) จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสวนสุขภาพชุมชนสิทธิพยากรณ์ และปูพื้นหญ้า

-

-

P

-

500,000

-

 

13

โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

P

-

-

-

500,000

719,130

โอนเพิ่ม 280,000

14

โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน

P

-

-

-

1,500,000

1,061,385

 

15

โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม ลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด

P

-

-

-

100,000

99,400

 

16

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง

-

-

-

P

200,000

-

 

 

2) จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์

P

-

-

-

150,000

96,925

 

 

3) จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนพรรษา)

P

-

-

-

30,000

30,000

 

 

 

~ 31 ~

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

17

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและกีฬา

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ในจังหวัดปทุมธานี

-

-

-

P

100,000

-

 

 

2) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

P

-

-

-

400,000

323,570

 

18

โครงการส่งเสริมความรู้ทางการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดกิจกรรมเข้าค่ายต่อต้านยาเสพติด

P

-

-

-

200,000

140,070

 

 

2) จัดกิจกรรมเข้าค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

P

-

-

-

250,000

179,900

 

 

3) จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ (2 เม.ย.)

-

-

-

P

100,000

-

 

 

4) จัดกิจกรรมเรียนรู้อนุสรณ์สถานแห่งชาติ            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ศูนย์ฯวัดประยูรฯ และศูนย์ฯ          วังทองธานี และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต)

P

-

-

-

68,000

31,942

 

 

5) จัดกิจกรรมอบรมสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาระดับปฐมวัย

P

-

-

-

120,000

32,680

 

 

6) จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2 ศูนย์) และ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต

 

 

 

 

270,000

 

 

 

   - วันพ่อแห่งชาติ

-

-

-

P

 

-

 

 

   - วันปีใหม่

P

-

-

-

 

-

 

 

   - วันแม่แห่งชาติ

P

-

-

-

 

-

 

19

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

P

-

-

-

80,000

40,764

 

20

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดอิบาดุรเราะห์มาน

- โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามภาคฤดูร้อน

 

 

P

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

100,000

 

 

100,000

 

21

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรศาสนา

(วัดโพสพผลเจริญ)

- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

P

 

 

100,000

 

 

-

 

22

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดลาดสนุ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

P

-

-

-

4,392,000

4,392,000

 

 

2) จัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน

P

-

-

-

1,999,000

1,859,001

 

23

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

P

-

-

-

2,336,000

2,336,000

 

 

2) จัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน

P

-

-

-

1,063,000

988,758

 

 

3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

P

-

-

-

100,000

100,000

 

24

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

P

-

-

-

1,760,000

1,760,000

 

 

2) จัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน

P

-

-

-

801,000

744,955

 

25

โครงการงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคกลาง

P

-

-

-

100,000

97,425

 

26

โครงการงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ

-

-

-

P

80,000

-

 

 

~ 32 ~

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

27

โครงการงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

1) สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดงานวันวิชาการท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

-

-

-

P

10,000

-

 

 

2) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

-

-

-

P

40,000

-

 

28

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองคูคต

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

P

-

-

-

170,000

39,791

 

 

2) จัดกิจกรรมเปิด – ปิด ภาคการศึกษาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (2 ศูนย์) และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต

P

-

-

-

75,000

-

ไม่ใช้ งบประมาณ

29

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 ศูนย์)

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

-

-

-

P

16,000

-

 

 

2) จัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กฯ วัดประยูรฯ

P

-

-

-

840,000

605,120

 

 

3) จัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กฯ วังทองธานี

P

-

-

-

336,000

297,600

 

 

4) ค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

P

-

-

-

357,000

357,000

 

 

5) ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล

-

-

-

P

3,000

-

 

30

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลฯ)

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ค่าอาหารกลางวันให้นักเรียน

P

-

-

-

756,000

442,472

 

 

2) จัดหาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

P

-

-

-

50,000

50,000

 

 

3) จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ใช้ภายในห้องสมุด

P

-

-

-

100,000

100,000

 

 

4) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

P

-

-

-

20,000

20,000

 

 

5) จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

-

-

-

P

18,000

-

 

 

6) จัดหาระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line ADSL

P

-

-

-

10,000

9,600

 

 

7) จัดหาระบบ Wireless Fidelity

-

-

P

-

8,000

-

 

31

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดการเรียนการสอน

P

-

-

-

229,500

69,700

 

 

2) จัดหาหนังสือเรียน

P

-

-

-

27,000

16,800

 

 

3) จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน

P

-

-

-

27,000

16,400

 

 

4) จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน

P

-

-

-

40,500

24,600

 

 

5) จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

P

-

-

-

59,000

35,260

 

32

โครงการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพ ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต แห่งที่ 2 วังทองธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้

P

-

-

-

20,000

18,400

 

 

2) ตู้โชว์ติดผนัง จำนวน 1 ชุด

P

-

-

-

35,000

24,995

 

 

3) ตู้เสื้อผ้า สำหรับเก็บชุดการแสดง จำนวน 1 ตู้

P

-

-

-

12,000

11,800

 

 

4) ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้

P

-

-

-

10,000

7,400

 

~ 33 ~

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

 

5) ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้

P

-

-

-

10,000

8,150

 

 

6) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้

P

-

-

-

10,000

8,494

 

 

7) โต๊ะทำงานระดับ 3 – 6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด

P

-

-

-

7,000

6,955

 

 

8) โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว

P

-

-

-

20,000

20,000

 

 

9) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด

P

-

-

-

2,500

2,000

 

 

10) โพเดียมสแตนเลส จำนวน 2 ชุด

P

-

-

-

56,000

39,000

 

 

11) เครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

-

-

P

-

49,500

-

 

 

12) ตู้กับข้าวอะลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด

P

-

-

-

7,000

6,500

 

 

13) ราวตากผ้าสแตนเลส จำนวน 2 ชุด

P

-

-

-

10,000

9,800

 

33

โครงการเพิ่มศักยภาพโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

   (1) เครื่องเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง

P

-

-

-

7,000

6,950

 

 

   (2) เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 33,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง

P

-

-

-

249,000

234,000

 

 

   (3) เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง

P

-

-

-

88,000

88,000

 

 

   (4) ชั้นเก็บของนักเรียน  จำนวน  3  ชุด

P

-

-

-

60,000

45,000

 

 

   (5) ชั้นวางรองเท้าแบบ 30 ช่อง จำนวน 3 ชุด

P

-

-

-

45,000

27,600

 

 

   (6) ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้

P

-

-

-

20,000

18,400

 

 

   (7) โต๊ะทำงานระดับ 3 – 6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 ชุด

P

-

-

-

35,000

34,775

 

 

   (8) โพเดียม จำนวน 2 ชุด

P

-

-

-

56,000

33,170

 

 

   (9) เครื่องดูดควันอาหารและปล่องระบายอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

P

-

-

-

150,000

59,000

 

 

   (10) ราวตากผ้าสแตนเลส จำนวน 1 ชุด

P

-

-

-

5,000

4,900

 

 

2) ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฯ

-

P

-

-

910,000

778,027

 

34

โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

P

-

-

-

360,000

231,000

 

35

โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

P

-

-

-

46,834,000

44,105,700

 

36

โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการ

P

-

-

-

6,288,000

5,642,400

 

37

โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน

P

-

-

-

500,000

730,185

โอนเพิ่ม 250,000

38

โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันและ         องค์ราชินี

-

P

-

-

200,000

199,900

 

39

โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

1) อุดหนุนและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองคูคต

-

-

-

P

850,000

-

 

40

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอลำลูกกา ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอลำลูกกา

-

-

-

P

200,000

-

 

 

2) สถานีตำรวจภูธรคูคต

P

-

-

-

210,000

210,000

 

 

 

~ 34 ~

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

41

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล

P

-

-

-

150,000

40,000

 

42

โครงการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรี

P

-

-

-

500,000

883,270

โอนเพิ่ม 500,000

43

โครงการครอบครัวผาสุก

P

-

-

-

600,000

668,102

โอนเพิ่ม 70,000

44

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงานชุมชนสวนส้มพัฒนา,ชุมชนรณชัย,ชุมชนพร้อมศรีสามัคคี,ชุมชนเดชอนันต์รวมใจ,ชุมชนจามรร่วมใจสามัคคี

-

-

P

-

420,000

-

 

 

2) ปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงานชุมชนพระสิทธิ์

-

-

P

-

86,000

-

 

 

3) จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้งบริเวณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนสราสินีวิลล์ 1 จำนวน

6 ตัว

-

-

P

-

60,000

-

 

 

4) จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ให้กับชุมชน

วัดประยูรธรรมาราม

P

-

-

-

70,000

68,500

 

45

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล

-

-

-

P

50,000

-

 

46

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในเขตเทศบาล

P

-

-

-

250,000

-

ไม่ใช้งบประมาณ

47

โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชนในเขตเทศบาล

P

-

-

-

1,800,000

1,372,170

 

48

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติชุมชนภายในเขตเทศบาล

-

-

P

-

400,000

-

 

49

โครงการจัดทำและปรับปรุงป้ายชื่อชุมชนในเขตเทศบาล (ชุมชนชาวฟ้า)

-

-

P

-

60,000

-

 

50

โครงการจัดตั้งศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

P

-

-

-

100,000

39,750

 

51

โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำผู้สูงอายุ ผู้นำสตรี และผู้นำองค์กรต่าง ๆ

P

-

-

-

1,000,000

732,858

 

52

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

P

-

-

-

20,000

-

ไม่ใช้งบประมาณ

53

โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กทางเข้าชุมชนสิทธิพยากรณ์

-

P

-

-

500,000

498,664

 

54

โครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองคูคต

-

-

-

P

150,000

-

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  รวม  54  โครงการ

แยกเป็นกิจกรรม  จำนวน  114  กิจกรรม

83

3

13

15

90,650,000

77,888,806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต