ยุทธศาสตร์ที่ 1

3.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ      จำนวน  6  โครงการ  แยกเป็นกิจกรรม  จำนวน  24  กิจกรรม

 

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

 

 

โครงการประจำปีงบประมาณ  2558

 

1

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลเมืองคูคต

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณปากซอยลำลูกกา 4 (ชุมชนจามรร่วมใจสามัคคี)

-

-

ü

-

2,902,000

-

 

 

2) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยย่อย 2,3,4,5 และ 6 ถนนสายเมนผัง ก. (ชุมชน        ฟ้าครามนคร)

-

ü

-

-

3,966,000

3,250,000

 

 

3) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณภายในเขตสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต สนามกีฬาและโรงเรียนอนุบาล

ü

-

-

-

3,535,000

2,920,000

 

 

4) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยเดชเจริญ 1 และซอยแยก (ชุมชนเดชเจริญ)

-

ü

-

-

7,076,000

5,929,700

 

 

5) ก่อสร้างถนนดินลูกรัง บริเวณซอยเชื่อมระหว่างซอยลำลูกกา 14 กับซอยข้างวัดโพสพผลเจริญ

ü

-

-

-

1,318,000

1,300,000

 

 

6) ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยจามร 17 ก (ชุมชนจามรเดชเจริญ)

-

ü

-

-

3,754,000

3,299,000

 

 

7) ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยจามร 19 ก. (ชุมชนจามรเดชเจริญ)

-

ü

-

-

4,330,000

3,750,000

 

 

8) ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอย B/1 ชุมชนสีวลี

-

-

ü

-

2,569,000

-

 

 

9) ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำและผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าหมู่บ้านสมบูรณ์พัฒนา (ชุมชนสมบูรณ์พัฒนา)

ü

-

-

-

2,437,000

2,080,000

 

 

10) ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแข็งขัน 2 และแข็งขัน 3 หมู่ 11 (สำหรับรถจักรยาน)

-

ü

-

-

1,700,000

-

 

 

11) ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณปากซอยชื่นสินธ์ 1 (ชุมชนซอย 39)

-

ü

-

-

258,700

-

 

 

12) ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยย่อยที่ 10,12 และ 15 ชุมชน ทอส.9

-

ü

-

-

236,900

-

 

21

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

 

13) ก่อสร้างแถบสะดุดชะลอความเร็ว (Rumble Strips) ภายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองคูคต

ü

-

-

-

792,000

478,840

 

2

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและจัดภูมิทัศน์

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณซอยลำลูกกา 19 ถึงลำรางชุมชนพระสิทธิ์ (ช่วงตั้งแต่แยกลำลูกกาถึงทางเข้าศูนย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

-

-

ü

-

17,160,000

-

 

 

2) ปรับปรุงและจัดภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนลำรางระบายน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

   - ก่อสร้างปรับปรุงราวกันตกบริเวณเขื่อนริม           ลำรางสาธารณะ ชุมชนพระสิทธิ์

-

ü

-

-

1,830,000

-

 

 

   - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังเขื่อนป้องกันตลิ่ง ค.ส.ล. ริมคลองซอยที่ 2 จากท้ายซอย กม. 27 ถึงสะพานซอย 39

-

-

ü

-

410,000

-

 

3

โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าในเขตเทศบาลเมืองคูคต

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ก่อสร้างทางเดินเท้า บริเวณทางเข้าวัดลาดสนุ่นถึงโรงเรียนวัดลาดสนุ่น

-

-

ü

-

250,000

-

 

 

2) ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าวัดลาดสนุ่น (ริมเขื่อนเรียงหิน)

-

ü

-

-

3,220,000

-

 

4

โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ก่อสร้างประตูปิด - เปิดระบายน้ำ บริเวณปลายถนนติดคลองสองซอยลำลูกกา 9 และซอยกลาง

-

-

ü

-

134,000

-

 

 

2) ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต

-

-

ü

-

400,000

-

 

5

โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ติดตั้งขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าชุมชนในเขตเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

    - ติดตั้งขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านสีวลี

ü

-

-

-

170,000

170,000

 

 

    - ติดตั้งไฟฟ้า เสาไฟฟ้าปลายเดี่ยว บริเวณทางเดินริมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองซอยที่ 2 จาก กม. 27 ถึงสะพานซอย 39

ü

-

-

-

1,740,000

985,000

 

 

    - ติดตั้งไฟฟ้า เสาไฟฟ้าปลายเดี่ยว บริเวณริมเขื่อน ค.ส.ล. (ชุมชนวังทองธานี)

ü

-

-

-

230,000

168,000

 

6

โครงการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต

ü

-

-

-

1,000,000

417,528.40

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  รวม  6  โครงการ

แยกเป็นกิจกรรม  จำนวน  24  กิจกรรม

8

9

7

-

61,418,600

24,748,068.40

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต