ยุทธศาสตร์ที่ 1 (งบประมาณ พ.ศ.2560)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ      จำนวน  8  โครงการ  แยกเป็นกิจกรรม  จำนวน  17  กิจกรรม

 

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

 

 

โครงการประจำปีงบประมาณ  2560

 

1

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลเมืองคูคต

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำ        ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอย           ลำลูกกา 14 หมู่ 18

P

-

-

-

967,000

940,000

 

 

2) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำ         ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอย           ชื่นสินธ์ ซอยเมนตั้งแต่ซอยย่อย 14 – 33 (พหลโยธิน 62) ชุมชนซอย 39 หมู่ 4

-

P

-

-

6,715,000

6,680,000

 

 

3) ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าชุมชนวังทองธานี หมู่ 8

-

P

-

-

1,370,000

-

 

 

4) ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยย่อยที่ 16 – 23 (ถนนสายเมนผัง ข.) ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนเสมาฟ้าคราม 25 หมู่ 5

-

P

-

-

7,926,000

7,390,000

 

 

5) ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม         ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณ ซอย กม. 27 หมู่ 11

-

P

-

-

19,764,000

19,570,000

 

 

6) ปรับปรุงก่อสร้างตีเส้นจราจร บริเวณซอยแข็งขัน 2 และแข็งขัน 3 (สำหรับรถจักรยาน) หมู่ 11

-

P

-

-

300,000

-

 

 

7) ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี          ค.ส.ล. บริเวณซอยพระสิทธิ์ 1 และ 2 (ชุมชน            พระสิทธิ์)

-

P

-

-

12,723,000

-

 

 

8) ก่อสร้างแถบสะดุดชะลอความเร็ว (Rumble Strips) หรือเนินชะลอความเร็วในชุมชนในเขตเทศบาล

-

P

-

-

295,000

240,000

 

 

9) ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณถนนสายเมนผัง ก. (ชุมชนฟ้าครามนคร) หมู่ 5

-

P

-

-

5,257,000

-

 

 

 

 

 

~ 29 ~

 

 

 

ลำดับ

 

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

 

ยกเลิก

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

   2

โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ก่อสร้างท่อลอดถนนลำลูกกาพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี บริเวณบ้านนาจู๋จี๋ (จากบ้านนาจู๋จี๋ลอดไปตลาดธนะศรี)           หมู่ 18

-

P

-

-

3,841,000

-

 

3

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณถนนหมายเลข 305 (เสมาฟ้าคราม) คูคต (ลำลูกกา)

-

P

-

-

4,784,000

-

 

4

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม โรงสูบน้ำใน   เขตเทศบาลเมืองคูคต

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ปรับปรุงโรงสูบน้ำ บริเวณชุมชนเสมาฟ้าคราม 25 หมู่ 5

-

P

-

-

637,000

479,000

 

 

2) ปรับปรุงโรงสูบน้ำ บริเวณซอยลำลูกกา 11/7 (แก้วบูรณะ) หมู่ 5

-

P

-

-

637,000

479,000

 

5

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และจัดภูมิทัศน์

 

 

 

 

 

 

 

 

- ก่อสร้างพื้นเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณลำกระโดงสาธารณะ หลังหมู่บ้านสีวลี (สี่มุมเมือง) ต่อจากโครงการเดิม (ชุมชนสีวลี) หมู่ 14

-

P

-

-

2,081,000

-

 

6

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินบริเวณสวนสาธารณะภายในชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดิน บริเวณสวนสาธารณะภายในชุมชน (ชุมชนฟ้าครามนคร) หมู่ 5

-

P

-

-

1,537,000

-

 

7

โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะถนนและซอยในเขตเทศบาลเมืองคูคต

-

P

-

-

2,121,000

-

 

8

โครงการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต

P

-

-

-

1,000,000

997,840

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  รวม  8  โครงการ

แยกเป็นกิจกรรม  จำนวน  17  กิจกรรม

2

15

-

-

71,955,000

36,775,840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต