ผลการดำเนินโครงการ ตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองคูคต ประจำปีงบประมาณ 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

 

 

 

ยุทธศาสตร์

(1)

จำนวนกิจกรรม

ที่แล้วเสร็จ

(2)

จำนวนกิจกรรม

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

(3)

จำนวนกิจกรรม

ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

(4)

จำนวนกิจกรรม

ที่มีการยกเลิก

(5)

จำนวนกิจกรรม

ที่มีการเพิ่มเติม

(6)

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด

(1 + 2 + 3 + 4)

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/ 

    สาธารณูปการ

2

11.77

15

88.23

-

-

-

-

-

-

17

100

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

83

72.81

3

2.63

13

11.40

15

13.16

-

-

114

กล่องข้อความ: ~ 27 ~

100

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

   สิ่งแวดล้อม

3

100

-

-

-

-

-

-

-

-

3

100

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ

3

75

-

-

-

-

1

25

-

-

4

100

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

47

77.05

5

8.20

3

4.92

6

9.83

-

-

61

100

รวม

138

69.35

23

11.56

16

8.04

22

11.05

-

-

199

100

 

หมายเหตุ        1.  (5)  จำนวนกิจกรรมที่มีการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

                   2.  จำนวนกิจกรรมทั้งหมด (6) ลบ จำนวนกิจกรรมที่มีการยกเลิก (4) เท่ากับจำนวนกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ คือจำนวน    177    กิจกรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต