ผลการดำเนินโครงการ ตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองคูคต ประจำปีงบประมาณ 2558

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี  2558

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

(1)

จำนวนกิจกรรม

ที่แล้วเสร็จ

(2)

จำนวนกิจกรรม

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

(3)

จำนวนกิจกรรม

ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

(4)

จำนวนกิจกรรม

ที่มีการยกเลิก

(5)

จำนวนกิจกรรม

ที่มีการเพิ่มเติม

(6)

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด

(1 + 2 + 3 + 4)

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/ 

    สาธารณูปการ

8

33.33

9

37.50

7

29.17

-

-

-

-

24

100

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

126

58.34

25

11.57

40

18.52

25

11.57

-

-

216

100

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

   สิ่งแวดล้อม

2

66.67

-

-

-

-

1

33.33

-

-

3

100

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ

1

50

1

50

-

-

-

-

-

-

2

100

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

71

77.17

11

11.96

4

4.35

6

6.52

-

-

92

100

รวม

208

61.72

46

13.65

51

15.13

32

9.50

-

-

337

100

 

หมายเหตุ        1.  (5)  จำนวนกิจกรรมที่มีการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)

                        2.  จำนวนกิจกรรมทั้งหมด (6) ลบ จำนวนกิจกรรมที่มีการยกเลิก (4) เท่ากับจำนวนกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ คือจำนวน    305    กิจกรรม

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต