การประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม

การประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม  

 

                   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น นอกจากจะมีการประเมินความสำเร็จของแผนทางด้านตัวเลขแล้ว  ยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม  เพราะการประเมินจะช่วยทำให้ทราบถึงผลสะท้อนกับของการดำเนินงาน ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะและคำแนะนำของประชาชนต่อเทศบาล ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ควรจะเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

                   วัตถุประสงค์

                   1.  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้  หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหนึ่งหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสามปี ครั้งต่อไป

                   2.  การประเมินผลลัพธ์ของโครงการ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้คัดเลือกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ไว้ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ของประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

 

                   จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลจะต้องมีการประเมินผลความพึงพอใจ ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  เทศบาลเมืองคูคต  จึงมีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ 2 แบบด้วยกัน ดังนี้

1.       การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลเมืองคูคตในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ และประเด็นการพัฒนา

2.       การประเมินผลลัพธ์ของโครงการ โดยสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

 

การประเมินทั้ง 2 แบบ  เป็นการประเมินที่สามารถให้ข้อมูลในแต่ละด้านได้ชัดเจน โดยมีผลการประเมิน ดังนี้

 

 

1.  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองคูคตในภาพรวม

    (แบบที่ 3/2)

 

   1.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  (850  ราย)

 

ข้อมูลทั่วไป

จำนวน (ราย)

ร้อยละ

1.  เพศ

          ชาย

          หญิง

 

367

483

 

43.2

56.8

2.  อายุ

          อายุต่ำกว่า  20  ปี

          อายุ  20  -  30  ปี

          อายุ  31  -  40  ปี

          อายุ  41  -  50  ปี

          อายุ  51  -  60  ปี

          อายุมากกว่า  60  ปี

 

38

81

109

188

285

149

 

4.5

9.5

12.8

22.2

33.6

17.4

3.  การศึกษา

          ประถมศึกษา

          มัธยมศึกษา / เทียบเท่า

          อนุปริญญา / เทียบเท่า

          ปริญญาตรี

          สูงกว่าปริญญาตรี

          อื่น ๆ

 

157

259

194

198

11

31

 

18.5

30.4

22.8

23.3

1.3

3.7

4.  อาชีพหลัก

          รับราชการ

          เอกชน / รัฐวิสาหกิจ

          ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

          รับจ้าง

          นักเรียน นักศึกษา

          เกษตรกร

          อื่น ๆ

 

96

187

204

284

14

-

65

 

11.3

22

24

33.4

1.7

-

7.6

 

    1.2  ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองคูคต ในภาพรวม

                    จากผู้ตอบแบบสอบถาม  850  ราย

 

 

ประเด็น

พอใจมาก

(%)

พอใจ

(%)

ไม่พอใจ

(%)

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

22.59

66.36

11.05

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

22.36

66.58

11.06

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

21.07

67.63

11.30

4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

21.83

68.30

9.87

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

19.74

66.32

13.94

6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

17.85

70.55

11.60

7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

19.74

68.10

12.16

8.  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน

19.74

66.86

13.40

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

21.83

68.10

10.07

ภาพรวม

20.75

67.64

11.61

 

 

2.  ความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองคูคตในแต่ละรายยุทธศาสตร์

    (แบบที่ 3/3)

 

          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

 

          (จากผู้ตอบแบบสอบถาม  850  ราย)

 

 

ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม

7.82

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

7.81

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

7.59

4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

7.78

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

7.44

6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

7.55

7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

7.72

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

7.82

ภาพรวม

7.70


 

          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 

          (จากผู้ตอบแบบสอบถาม  850  ราย)

 

 

ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม

7.89

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

7.79

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

7.71

4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

7.63

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

7.57

6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

7.51

7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

7.73

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

7.93

ภาพรวม

7.73

 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

          (จากผู้ตอบแบบสอบถาม  850  ราย)

 

 

ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม

7.69

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

7.58

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

7.55

4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

7.53

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

7.38

6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

7.37

7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

7.64

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

7.82

ภาพรวม

7.57

 

 

          ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ

 

          (จากผู้ตอบแบบสอบถาม  850  ราย)

 

 

ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม

7.68

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

7.64

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

7.52

4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

7.47

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

7.36

6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

7.39

7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

7.59

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

7.64

ภาพรวม

7.54

 

 

          ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

 

          (จากผู้ตอบแบบสอบถาม  850  ราย)      

 

 

ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม

7.72

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

7.61

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

7.54

4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

7.48

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

7.47

6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

7.45

7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

7.75

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

7.70

ภาพรวม

7.59

 

 

 

 

 

 

 

48

 

สรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองคูคต  จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

                   สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองคูคต ในแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

 

 

 

ยุทธศาสตร์

 

 

จำนวนผู้ตอบ

 

คะแนนเฉลี่ย

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

850

7.70

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

850

7.73

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

    สิ่งแวดล้อม

850

7.57

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ

850

7.54

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

850

7.59

 

ค่าเฉลี่ยรวม

 

 

850

 

7.63

 

3.  การประเมินผลลัพธ์ของโครงการ

                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ได้เลือกโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ที่สนใจหรือให้ความสำคัญนำมาประเมินผลลัพธ์ของโครงการ จำนวน 6        โครงการ นอกเหนือจากที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีทั้งหมด โดยดำเนินการประเมินผลโดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อจะได้ทราบถึงผลที่ได้จากการดำเนินงานตามโครงการเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนต้องการรับทราบความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมายตามโครงการว่ามีมากน้อยเพียงใด มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไร เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป  ซึ่งประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้

 

±  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

จำนวน  1  โครงการ

 

                    –  โครงการที่  1  โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอย B/1 ชุมชนสีวลี 

                        หมายเหตุ  ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินผลลัพธ์ เนื่องจากยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

 

±  ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต   จำนวน  2  โครงการ

 

                    –  โครงการที่  1  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในเขตเทศบาล

                   –  โครงการที่  2  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน   

±  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  1  โครงการ

–  โครงการที่  1  โครงการคูคตเมืองสะอาด   

     ±  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ  จำนวน  1  โครงการ

–  โครงการที่  1  โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน    

     หมายเหตุ  ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินผลลัพธ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สัญญาสิ้นสุดวันที่  19  มกราคม  2559

          ±  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 โครงการ

                    –  โครงการที่  1  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด

                         หมายเหตุ  ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินผลลัพธ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต