การประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม(งบประมาณ พ.ศ.2560)

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองคูคตในภาพรวม

    (แบบที่ 3/2)

 

   1.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  (950 ราย)

 

ข้อมูลทั่วไป

จำนวน (ราย)

ร้อยละ

1.  เพศ

          ชาย

          หญิง

 

456

494

 

48.00

52.00

2.  อายุ

          อายุต่ำกว่า  20  ปี

          อายุ  20  -  30  ปี

          อายุ  31  -  40  ปี

          อายุ  41  -  50  ปี

          อายุ  51  -  60  ปี

          อายุมากกว่า  60  ปี

 

24

94

142

178

325

187

 

2.53

9.90

14.95

18.73

34.21

19.68

3.  การศึกษา

          ประถมศึกษา

          มัธยมศึกษา / เทียบเท่า

          อนุปริญญา / เทียบเท่า

          ปริญญาตรี

          สูงกว่าปริญญาตรี

          อื่น ๆ

 

158

284

228

243

21

16

 

16.63

29.90

24.00

25.57

2.21

1.69

4.  อาชีพหลัก

          รับราชการ

          เอกชน / รัฐวิสาหกิจ

          ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

          รับจ้าง

          นักเรียน นักศึกษา

          เกษตรกร

          อื่น ๆ

 

91

207

259

294

48

-

51

 

9.58

21.79

27.26

30.95

5.06

-

5.36

 

 

 

    1.2  ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองคูคต ในภาพรวม

 

                    จากผู้ตอบแบบสอบถาม  950  ราย

 

 

ประเด็น

พอใจมาก

(%)

พอใจ

(%)

ไม่พอใจ

(%)

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

23.16

66.32

10.52

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

23.27

66.21

10.52

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

22.95

66.21

10.84

4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

23.06

66.53

10.41

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

22.85

66.43

10.72

6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

22.74

66.64

10.62

7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

23.06

66.53

10.41

8.  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน

22.85

66.53

10.62

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

23.16

66.64

10.20

ภาพรวม

23.01

66.45

10.54

 

 

2.  ความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองคูคตในแต่ละรายยุทธศาสตร์

    (แบบที่ 3/3)

 

          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

 

          (จากผู้ตอบแบบสอบถาม  950  ราย)

 

 

ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม

7.91

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

7.89

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

7.72

4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

7.94

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

7.62

6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

7.70

7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

7.84

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

7.89

ภาพรวม

7.81

 

 

          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

          (จากผู้ตอบแบบสอบถาม  950  ราย)

 

 

ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม

7.93

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

7.85

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

7.80

4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

7.78

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

7.71

6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

7.69

7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

7.82

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

7.95

ภาพรวม

7.82

 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          (จากผู้ตอบแบบสอบถาม  950  ราย)

 

 

ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม

7.76

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

7.65

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

7.61

4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

7.62

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

7.54

6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

7.49

7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

7.77

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

7.93

ภาพรวม

7.67

     

          ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ(จากผู้ตอบแบบสอบถาม  950  ราย)

 

 

ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม

7.76

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

7.71

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

7.68

4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

7.59

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

7.52

6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

7.54

7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

7.68

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

7.72

ภาพรวม

7.65

 

          ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

 

          (จากผู้ตอบแบบสอบถาม  950  ราย)      

 

 

ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม

7.83

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

7.79

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

7.67

4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

7.58

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

7.54

6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

7.55

7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

7.90

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

7.81

ภาพรวม

7.71

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองคูคต  จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

                   สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองคูคต ในแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

 

 

 

ยุทธศาสตร์

 

 

จำนวนผู้ตอบ

 

คะแนนเฉลี่ย

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

950

7.81

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

950

7.82

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

    สิ่งแวดล้อม

950

7.67

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ

950

7.65

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

950

7.71

ค่าเฉลี่ยรวม

950

7.73


 

3.  การประเมินผลลัพธ์ของโครงการ

                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ได้เลือกโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ที่สนใจหรือให้ความสำคัญนำมาประเมินผลลัพธ์ของโครงการ จำนวน 6        โครงการ นอกเหนือจากที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีทั้งหมด โดยดำเนินการประเมินผลโดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อจะได้ทราบถึงผลที่ได้จากการดำเนินงานตามโครงการเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนต้องการรับทราบความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมายตามโครงการว่ามีมากน้อยเพียงใด มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไร เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป  ซึ่งประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้

 

±  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

จำนวน  1  โครงการ

 

                    –  โครงการที่  1  โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าชุมชนวังทองธานี หมู่ที่ 8    

                        หมายเหตุ  ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินผลลัพธ์ เนื่องจากมีการดำเนินการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย จึงยังไม่ได้ดำเนินการ

 

±  ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต   จำนวน  2  โครงการ

 

                   –  โครงการที่  1  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในเขตเทศบาล 

                   –  โครงการที่  2  โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน  

 

±  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  1  โครงการ

–  โครงการที่  1  โครงการคูคตเมืองสะอาด   

    

±  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ  จำนวน  1  โครงการ

–  โครงการที่  1  โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาล

 

          ±  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ จำนวน  1 โครงการ

                    –  โครงการที่  1  โครงการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต