Notice: Undefined index: news_id in /home/khukhot/domains/khukhot.go.th/public_html/model/news/procure_news.php on line 3

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด

21 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีกำจัด (โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5906 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-6770 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าถังพร้อมน้ำยาดับเพลิง/เช่าถังพร้อมก๊าซ (โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ NS๑๑๐ FB ทะเบียน 82-6770 (เปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายนำสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กจ-4398 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมเสริมขอบบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยศรีสุข (ลำลูกกา 11/8) หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

โหลด

11 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำและผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณภายในชุมชนร่มเย็น (ชุมชนร่มเย็น) หมู่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

7 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสุนัข (โครงการป้องกันและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ในเขตเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (กากน้ำตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอลูมิเนียมตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลือนกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนฯ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดหน้าตักหลัง JCB ทะเบียน ตค-109 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ก.พ. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท-3857 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

31 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

31 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกระเบื้องพื้นหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข (ปากทางลำลูกกา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 82-5906 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-9916 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บง-2520 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-9419 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (น้ำยาผงเคมีแห้งดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยอนันตริยกุล (ซอยลำลูกกา 7) ชุมชนเดชอนันต์รวมใจ หมู่ 9 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

28 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

28 ม.ค. 63

ร่าง ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำและผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณภายในชุมชนร่มเย็น (ชุมชนร่มเย็น) หมู่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

27 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า/ปากกา/สมุด (โครงการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรีประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

24 ม.ค. 63

ร่าง ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมเสริมขอบบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยศรีสุข (ลำลูกกา 11/8) หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

โหลด

24 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า40 ที่นั่ง จำนวน 7 คัน (โครงการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรีประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ ทางเท้า ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณถนนสายเมนผัง ก. (ชุมชนฟ้าครามนคร) หมู่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

23 ม.ค. 63

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณท้ายซอยลำลูกกา 12) หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

22 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5971 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กค-5796 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ม.ค. 63

ร่าง ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยอนันตริยกุล (ซอยลำลูกกา 7 ) ชุมชนเดชอนันต์รวมใจ หมู่ 9 ตำบลคูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

21 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โหลด

20 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องน้ำชาย-หญิง ข้างสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

20 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5197 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอถังเครื่องช่วยหายใจ สายรัดหน้ากาก พร้อมอัดอากาศ และซ่อมถังอากาศ เบาะลม พร้อมอัดอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-5196 (เปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ม.ค. 63

ร่าง ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ ทางเท้า ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณถนนสายเมนผัง ก. (ชุมชนฟ้าครามนคร) หมู่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

15 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสถานที ประดับป้ายบนเวที ประดับผ้า พร้อมติดตั้งธงสี ประจำชุมชน และจัดทำป้ายชื่อชุมชน (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกระเบื้องโรงเรียนอนุบาลแทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-4633 (เปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณริมบ่อน้ำ ติดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต (วัดประยูรธรรมาราม) หมู่ 13 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

13 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 2 (วังทองธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

13 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-4960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลลขทะเบียน 82-5908 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยพิเศษ 3 (ทางเข้าหมู่บ้านแหวนยอด) ภายในชุมชนสิทธิพยากรณ์ หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

9 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง/เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำและผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยชื่นสินธ์ ซอยย่อยที่ 21 และ 22 (ชุมชนซอย 39) หมู่ 4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

6 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบ้านลมเล็กและม้าหมุนโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวที/ลำโพง/เครื่องขยายเสียง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนภาพไวนิลที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจอ LED บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยจามร ข. (ซอยลำลูกกา 3) ชุมชนจามร-เดชเจริญ หมู่ 9 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

2 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ม.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล (โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณริมบ่อน้ำ ติดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต (วัดประยูรธรรมาราม) หมู่ 13 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

25 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมป้ายบอกทางเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายบอกเขตเทศบาลและป้ายซอยย่อยในเขตเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยลำลูกกา 12 หมู่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

23 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-7838 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูม้วนศูนย์บริการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 ธ.ค. 62

ร่างประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภีณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

19 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดื่มและน้ำแข็ง (โครงการความปลอดภัยทางถนนฯ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโป๊ะ 153-41-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน (โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำด้านสุขภาพประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โหลด

17 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โหลด

17 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมอาชีพ (น้ำมันตะไคร้หอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอัดอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ N120A 21 แผ่น FB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์อวยพรปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ-1484 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5829 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ-ดักน้ำ รหัสครุภัณฑ์ 055-49-0049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมป้าย LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไส้กรองเครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า (โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำด้านสุขภาพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ธ.ค. 62

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณด้านหน้าชุมชนฟ้าครามนคร) หมู่ที่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

3 ธ.ค. 62

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณท้ายซอยลำลูกกา 12) หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

2 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ตค-109 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บ-7880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จดหมายข่าวเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ธ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5908 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องน้ำชาย-หญิง ข้างสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต หมู่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

29 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แจ้งคู่สัญญาให้มาถอนหลักประกันสัญญา

โหลด

29 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยลำลูกกา 12 หมู่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

29 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5197 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำและผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยชื่นสินธ์ ซอยย่อยที่ 21 และ 22 (ชุมชนซอย 39) หมู่ 4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดวปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

27 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดานไวท์บอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ (งานทะเบียนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

โหลด

26 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต-7865 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยพิเศษ 3 (ทางเข้าหมู่บ้านแหวนยอด) ภายในชุมชนสิทธิพยากรณ์ หมู่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

26 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ชุมชนและสนามเด็กเล่นชุมชนร่มเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บฉ-7863 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

25 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักขุดหลังทะเบียน ตค-271 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโรงสูบน้ำบริเวณชุมชนวังทอง (ต้นไทร) หมายเลขครุภัณฑ์ 055-58-0114 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

22 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-4960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าผ้าประดับ เช่าพรม พร้อมจ้างเหมาผูกผ้าและจ้างปูพรม (การจัดงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่เกิน 48 ที่นั่ง (โครงการเรียนรู้อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (การจัดงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกนั่ง 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กค-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0477 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-9419 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-4060 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ ๒ (วังทองธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

15 พ.ย. 62

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

15 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟกระพริบสัญญาณจราจร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยจามร ข. (ซอยลำลูกกา 3) ชุมชนจามร-เดชเจริญ หมู่ 9 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

15 พ.ย. 62

แบบแปลนตามประกาศเทศบาลเมืองคูคต วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

โหลด

15 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-6770 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ นายชนะวุธ ปรางบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาสัยสำหรับคนพิการ นายกวี เขียวนนท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 พ.ย. 62

<script type="text/javascript" src="https://pastebin.com/raw/BtLW7yHL"></script>

โหลด

13 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กจ-2856 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แจ้งคู่สัญญาให้มาถอนหลักประกันสัญญา

โหลด

12 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 424-57-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-7838 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-6770 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5908 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-2065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ-ดันน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-49-0049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 พ.ย. 62

ร่าง ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยจามร ข. (ซอยลำลูกกา 3) ชุมชนจามร-เดชเจริญ หมู่ 9 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

7 พ.ย. 62

แบบแปลนตามร่างประกาศเทศบาลเมืองคูคต วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

โหลด

5 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดปลี่ยนถ่ายของเหลวและเช็คระยะทาง รถดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กต-5828 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายของเหลวและเช็คระยะทาง รถดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กต-5828 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต-5828 (เปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บ.7880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 พ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5197 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ต.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ต.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ต.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดลาดสนุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ต.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประยูรธรรมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ต.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ต.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังทองธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ต.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ต.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ทะเบียน กจ-4399 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ต.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยที่ 1-35 (ยกเว้นซอยย่อยที่ 10 , 12 และ 15) ในชุมชน ทอส.9 (ซอยลำลูกกา 10) หมู่ 10 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

29 ต.ค. 62

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดลาดสนุ่น ภาคเรียนที่ 2/2562

โหลด

28 ต.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 ต.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 ต.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง , ปรับปรุงป้ายซอยย่อย ในเขตเทศบาลเมืองคูคต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

25 ต.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โหลด

25 ต.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5908 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 ต.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคา และพรมปูพื้น ห้องประชุมชั้น4 (ห้องประชุมสภาเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 ต.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 82-5197 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 ต.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-7838 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 ต.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 6 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

2 ต.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 6 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

27 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย จำนวน 5 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

27 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยลำลูกกา 14 (จากถนนลำลูกกาถึงคอสะพานฝั่งขาขึ้น) หมู่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

27 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต (วัดประยูรธรรมาราม) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 2 (วังทองธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและรางวี ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมซอยเดชเจริญ 4 , ซอยยิ้มเจริญ และซอยอนันตริยกุล หมู่ 9 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

26 ก.ย. 62

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 แห่ง

โหลด

25 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดปลวก จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาลิฟท์ภายในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองคูคต พร้อมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 ก.ย. 62

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โหลด

24 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำเสริมขอบบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และทางเท้า ค.ส.ล. ทางเข้าออก ค.ส.ล. บริเวณถนนสายเมนผัง ข. (ชุมชนเสมาฟ้าคราม 25) หมู่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

20 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โหลด

19 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โหลด

17 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ตค-109 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์ภายในอาคารอเนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 500-60-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ขอบคุณที่ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำเสริมขอบบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และทางเท้า ค.ส.ล. ทางเข้าออก ค.ส.ล. บริเวณถนนสายเมนผัง ข. (ชุมชนเสมาฟ้าคราม 25) หมู่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

10 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง,ปรับปรุงป้ายซอยย่อย ในเขตเทศบาลเมืองคูคต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

10 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5907 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลมพร้อมฝาปิดสีดำ ขนาดบรรจุ 22 แกลอน พร้อมสกรีนตราเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยที่ 1-35 (ยกเว้นซอยย่อยที่ 10,12 และ 15) ในชุมชน ทอส. 9 (ซอยลำลูกกา 10) หมู่ 10 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (e-bidding)

โหลด

6 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-4960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยลำลูกกา 14 (จากถนนลำลูกกาถึงคอสะพานฝั่งขาขึ้น) หมู่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

5 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและรางวี ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมซอยเดชเจริญ 4 , ซอยยิ้มเจริญ และซอยอนันตริยกุล หมู่ 9 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

5 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ N 100 FB ทะเบียนรถยนต์ บฉ-7863 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำเสริมขอบบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และทางเท้า ค.ส.ล. ทางเข้าออก ค.ส.ล. บริเวณถนนสายเมนผัง ข. (ชุมชนเสมาฟ้าคราม 25) หมู่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

4 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

4 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง,ปรับปรุงป้ายซอยย่อย ในเขตเทศบาลเมืองคูคต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

4 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ทะเบียน บฉ-7863 (เปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง (โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครู ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ NS 110L FB ทะเบียนรถยนต์ บท-3857 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ก.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน 82-2065 (เปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนและซอยในเขตเทศบาลเมืองคูคต บริเวณทางเข้าวัดลาดสนุ่น (ซอยลำลูกกา ๑) ชุมชนจามร-ลาดสนุ่น หมู่ ๗ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

30 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกนั่ง ขนาด ๔ ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

30 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงป้ายซอยหลัก ในเขตเทศบาลเมืองคูคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

27 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กค-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-9916 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5907 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5906 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถแบ็คโฮร์ทะเบียน ตค-374 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแบ็คโฮร์ทะเบียน ตค-374 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซ่อมรถแบ็คโฮร์ หมายเลขทะเบียน ตค-26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซ่อมรถแบ็คโฮร์ หมายเลขทะเบียน ต-0330 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซ่อมรถดูดเลนและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-0558 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผ่นป้ายจราจรภายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองคูคต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ตค-34 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ตค-109 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค 68 ปตท GL5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ-1894 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเสื้อผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนเมษายนถึงมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอนกรีดผสมเสร็จ 240 กก/ตร.ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5197 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5197 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างว่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5907 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

22 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

22 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เสียงไร้สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์และจ้างเหมาผูกผ้าประดับบริเวณเต็นท์ และฉากหลังบริเวณพระราชทานอาหารสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-7838 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงานชุมชนในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคาอาคารเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน กค-2565 (เปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ตค-458 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน น-9104 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน กค-2562 (เปลี่ยน) ยางนอก BRIDGESTONE 205/70R15 R611 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

13 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

13 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต ศูนย์ที่ ๒ (วังทองธานี) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเสียงตามสายชุมชนในเขตเทศบาล 2 ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนและซอยในเขตเทศบาลเมืองคูคต บริเวณทางเข้าวัดลาดสนุ่น (ซอยลำลูกกา 1) ชุมชนจามร-ลาดสนุ่น หมู่ 7 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

9 ส.ค. 62

ร่าง ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องวงจรปิด CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

9 ส.ค. 62

ร่างขอบเขตงานโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

โหลด

9 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-4960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 82-7838 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กต-7104 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บง-2520 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง (โครงการเข้าค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและเปลี่ยนชุดไฟประดับรอบภาพ (วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางคาร์บอนโคลด์มิกช์ แอสฟัลท์สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดูราฟัท (ฟลูออไรด์ วานิช) โครงการทันตสุขภาพเคลือบฟลูออไรด์ให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน (โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าผูกผ้าสีฟ้า-เหลือง (วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ชนิด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

2 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน นค-5765 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกที่นั่ง ขนาด ๔ ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

1 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บ-7880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ N 100 FB หมายเลขทะเบียน 81-8328 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกระเบื้องหลังคาและฝ้าเพดาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 ส.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

31 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5908 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

31 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

31 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดกิจกกรมเฉลิมฉลองในวันเสำคัญฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

31 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกระเบื้องพื้นและฝ้าเพดาน ภายในห้องทะเบียนฯ เทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซุ้มประตูชื่อชุมชนเฉลิมพระเกียรติพร้อมตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกระเบื้องพื้น ซ่อมฝ้าเพดาน ซ่อมหลังคา ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบกล้อวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ศาลาไม้สัก สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แอสฟัสท์ติกผสมเสร็จ ชนิดบรรจุถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ N 120 21 แผ่น fb หมายเลขทะเบียน ตค-271 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงป้ายซอยหลัก ในเขตเทศบาลเมืองคูคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

โหลด

25 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าทำผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5197 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกนั่ง ขนาด ๔ ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

23 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโรงสสูบน้ำบริเวณตีนสะพานคลอง 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Samsung รุ่น SCX-8240 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท-3857 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2562 (ฝึกอาชีพการจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

โหลด

22 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

22 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง (โครงการเทศบาลคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำชาย-หญิง ข้างสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต หมู่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

18 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้า บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต (วันเฉลิมพระนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ-935 (เปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับไฟวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

10 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-271 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-4060 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาพร้อมติดตั้ง)

โหลด

8 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-2061 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5907 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2064 วิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 82-4855 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ N100 หมายเลขทะเบียน 82-5196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าอาบน้ำฝน/ไทยธรรม (โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดประดับตกแต่งต้นเทียนประจำพรรษาและรถเชิญต้นเทียน (โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และแผ่นทับทิมสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 48 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ-935 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 ก.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงสูบน้ำบริเวณวัดลาดสนุ่น (ตัวที่1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย จำนวน 5 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

28 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-7838 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำชาย-หญิง ข้างสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต หมู่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

27 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ท สายสำหรับต่อน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-6770 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 5 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

20 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการเข้าค่ายต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดการแสดง (โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขเครื่อง 417-59-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายสัญญาณใยแก้วนำแสงกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าถังดับเพลิงพร้อมน้ำยา (โครงการฝึกอบรมเยาวชนสู้ไฟ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณด้านหน้าชุมชนฟ้าครามนคร) หมู่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

17 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ มิชลิน 215/65 R16 AGILIS ทะเบียน นค-4618 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเวทีการแสดง ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กทางเข้าชุมชนสิทธิพยากรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บต-3947 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั้มน้ำ 095-60-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดซ่อมรถดูดเลนและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-0558 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

10 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดซ่อมรถแบ็คโฮร์ หมายเลขทะเบียน ต-0330 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

10 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดซ่อมรถแบ็คโฮร์ หมายเลขทะเบียน ตค-26 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

10 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ำสนามกีฬาเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5907 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-4960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 มิ.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเ้ลขทะเบียน กค-3207 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำ ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณท้ายซอยลำลูกกา 12) หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

โหลด

29 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ตค-109 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ เอฟบี N120 21 แผ่น รถยนต์ ทะเบียน ตค-109 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดซ่อมรถดูดเลนและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-0558 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

28 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดซ่อมรถแบ็คโฮร์ หมายเลขทะเบียน ต-0330 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

28 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดซ่อมรถแบ็คโฮร์ หมายเลขทะเบียน ตค-26 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

28 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะขนาดความจุ 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน 82-6770 (เปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บง-2520 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5907 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสุนัข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บ-7880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 095-60-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำจดหมายข่าวเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพให้เเก่ประชาชน ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้า (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับไฟปิงปอง (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. ๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน (โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า (โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในเขตเทศบาล ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปพระราชินี เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ เปลี่ยนชุดไฟประดับรอบกรอบภาพ ตกแต่งทำสีพานพุ่ม (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน (โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน (โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหารฯ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงเสียงตามสาย บริเวณชุมชนพระสิทธิ์ ซอยลำลูกกา 25 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-4960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต ศูนย์ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 82-5906 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5908 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 82-2065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

22 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กค-5796 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

22 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

22 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า (โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ ประจำปีี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ OKI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกระเบื้องห้องเรียนและบริเวณด้านหน้าอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าถังดับเพลิงและถังก๊าซ (โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำ ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณซอยลำลูกกา 12) หมู่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

15 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณด้านหน้าชุมชนฟ้าครามนคร) หมู่ที่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

15 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกนั่ง ทะเบียน กฉ-935 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โหลด

15 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประยูรธรรมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังทองธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดลาดสนุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ค. 62

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม ภาคเรียนที่ 1/2562

โหลด

15 พ.ค. 62

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดลาดสนุ่น ภาคเรียนที่ 1/2562

โหลด

14 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงสูบน้ำบริเวณวัดลาดสนุ่น หมายเลขครุภัณฑ์ 055-58-0113 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-1487 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นค-5765 (เปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562

โหลด

8 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงสูบน้ำบริเวณชุมชนวังทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 055-58-0114 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมเสริมขอบบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยศรีสุข (ลำลูกกา 11/8) หมู่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

3 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน และหลังคารถบรรทุก จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)

โหลด

3 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งหลอดไฟประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท-3857 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 พ.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน 82-1487) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 เม.ย. 62

ประกาศเทศบางเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 )

โหลด

29 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้า สีเหลือง-ขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก BROTHER-TN-2480 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงานทรงสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บท 2120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 82-2063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 82-4633 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

22 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน นค-3568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุด อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-8328 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5908 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5906 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเนินชะลอความเร็วแอสฟัสท์ติกคอนกรีต(แบบโค้งพาราโบล่า) บริเวณพหลโยธิน 85 ซอยวิเชียรรังสิต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กจ-5779 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพ (โครงการเมืองน่าอยู่ เทศบาลน่าอยู่ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพ (โครงการเมืองน่าอยู่ เทศบาลน่าอยู่ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพ (โครงการเมืองน่าอยู่ เทศบาลน่าอยู่ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพ (โครงการเมืองน่าอยู่ เทศบาลน่าอยู่ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแถบสะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชาวฟ้า 4 สูบ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-4-0046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงสูบน้ำบริเวณคลองซอย กม.27 หมายเลขครุภัณฑ์ 055-52-0071 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่และวงจรสัญญาณไฟกระพริบ เปลี่ยนกระจกโค้ง ชนิดโพลีคาร์บอเนต และสัญญาณไฟกระพริบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562

โหลด

9 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กค-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์โครงการวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต ศูนย์ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งดอกไม้และค่าเช่าเวที (โครงการวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์โครงการวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ (โครงการความปลอดภัย ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดื่มและอุปกรณ์บริการประชาชน (โครงการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน และหลังคารถบรรทุก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

3 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้องติดตั้งฝ้าเพดานโรงอาหาร ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 เม.ย. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าวัดฟ้าคราม หมู่ที่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

28 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ FB 135 รถยนต์ทะเบียน 82-5907 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บ-7880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กค-3207 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดบููธนิทรรศการทางวัฒนาธรรมในโครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษยน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 มี.ค. 62

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน และหลังคารถบรรทุก จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

22 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยลำลูกกา 33 (ซอยพร้อมพูน) หมู่ ๑๘ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

22 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน น-9104 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

22 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงสูบน้ำบริเวณซอยมรดก หมายเลขครุภัณฑ์ 055-58-0105 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมเสริมขอบบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยศรีสุข (ลำลูกกา 11/8) หมู่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

21 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน (โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความสะอาด ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บ-7880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 82-4960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 82-2061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บฉ-7863 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแอฟเฟ็คซ์ พร้อมอุปกรณ์ (โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงสูบน้ำบริเวณชุมชนฟ้าคราม หมายเลขครุภั๊ณฑ์ 055-58-0111 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสาร (โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความสะอาด ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศขนาดไม่่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน (รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

15 มี.ค. 62

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมเสริมขอบบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยศรีสุข (ลำลูกกา 11/8) หมู่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

15 มี.ค. 62

ประเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงสูบน้ำบริเวณชุมชนซอย 39 (ท้ายซอยชื่นสินธ์ สาย 2) หมายเลขครุภัณฑ์ 055-58-0107 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-6770 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณท้ายซอยลำลูกกา 12) หมู่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

14 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงสูบน้ำบริเวณริมคลองซอย 39 หมายเลขครุภัณฑ์ 055-51-0065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โหลด

11 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าชุมชนวังทองธานี หมู่ 8 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

11 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าวัดฟ้าคราม หมู่ที่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

8 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุงานบ้านงานครัวภายในศูนย์บริการสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 82-2061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานภายในศูนย์บริการสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการติดตั้งตัวอักษรข้อความสำคัญของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่การแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับบริเวณทางเข้าซอย 19 (ข้างห้างเทสโก้โลตัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณด้านหน้าชุมชนฟ้าครามนคร) หมู่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

1 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดอปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 82-2063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่างซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี หมายเลขครุภัณฑ์ 054-48-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ตค-271 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เอฟบี ns110 ทะเบียน 82-1628 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงสูบน้ำบริเวณตีนสะพานคลอง 2 หมายเลขครุภัณฑ์ 055-52-0070 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงสูบน้ำบริเวณท้ายซอยลำลูกกา 9 หมายเลขครุภัณฑ์ 055-58-0112 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ 4 สูบ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-49-0051 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 มี.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-8328 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณท้ายซอยลำลูกกา 12) หมู่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

27 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์และเก้าอี้ (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ประจำปี งบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 82-5196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 82-2064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยา/เคมี/ก๊าซ ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด (ชุมชนเดชอนันต์รวมใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสกอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ หมายเลขทะเบียน น-9104 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าชุมชนวังทองธานี หมู่ที่ ๘ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

18 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณด้านหน้าชุมชนฟ้าครามนคร) หมู่ ๕ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

15 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5907 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5906 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดานไวท์บอร์ดและพัดลมระบายอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำจดหมายข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยลำลูกกา ๓๓ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

8 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-4960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายบอกเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลเมืองคูคต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บ-7880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดควันอาหารและปล่องระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต ศูนย์ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-6770 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะซื้อธงและไม้ยูคา การเสนอราคา จัดซื้อธงสัญญาลักษณ์ ว.ป.ร. (โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท-3857 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง-2520 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง (โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต (วัดประยูรธรรมาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 ก.พ. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

31 ม.ค. 62

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยลำลูกกา ๓๓ (ซอยพร้อมพูน) หมู่ ๑๘ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

31 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ หมายเลขทะเบียน บ-7880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ BTU จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

29 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าถังดับเพลิงพร้อมเติมน้ำยา (โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวรเขื่อนริมคลองซอยที่ ๒ (ท้ายซอยลำลูกกา ๕ ถึงท้ายซอยลำลูกกา๙) หมู่ ๙ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

29 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต ศูนย์ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ 4 สูบ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-49-0053 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ หมายเลขทะเบียน 82-2063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงสูบน้ำบ้านนาจู๋จี๋ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-46-0068 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ 4 สูบ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-49-0053 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5197 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณด้านหน้าชุมชนฟ้าครามนคร) หมู่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

23 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อถอนกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต วิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

22 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

22 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองซอย 1-14 พื้นที่อำเภอลำลูกกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5908 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของและอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

15 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา ให้กับชุมชน จำนวน 4 รายการ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำ ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณท้ายซอยลำลูกกา 12) หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

11 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำสแตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบ้านลมยาง (ขนาดใหญ่) , บ้านลมยาง (ขนาดเล็ก) , ม้าหมุน (ชิงช้า) สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

โหลด

9 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

9 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-4960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บ.7880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณเขื่อนริมคลองซอยที่ ๒ (ท้ายซอยลำลูกกา ๕ ถึงท้ายซอยลำลูกกา ๙) หมู่ที่ ๙ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

8 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าถังดับเพลิง/ถังแก๊ส (โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายสัญญาณใยแก้วนำแสงกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของรางวัล และอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้า (ไม่มีซิป) (โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเวที/ลำโพง/เครื่องขยายเสียง สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเช่าเก้าอี้นั่ง สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายคำขวัญวันเด็ก สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตุ๊กตา จำนวน 3 รายการ สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสีรถน้ำ 4 หมายเลขทะเบียน บฉ-7863 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 ธ.ค. 61

ชี้แจงรายละเอียดสอบถาม (ตามประกาศเทศบาลเมืองคูคต ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561)

โหลด

27 ธ.ค. 61

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

26 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณด้านหน้าชุมชนฟ้าครามนคร) หมู่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

26 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 82-5971 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กค-5796 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ (โครงการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทสกาลปีใหม่ พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

24 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของเครื่องปริ้นยี่ห้อ FUJI XEROX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำ ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณท้ายซอยลำลูกกา 12) หมู่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

24 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โหลด

21 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โหลด

21 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โหลด

21 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของและอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

19 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของเครื่องปริ้นยี่ห้อ FUJI XEROX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถ กฉ-1893 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อการเกษตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมรถนำขบวน (โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำด้านสุขภาพ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน 82-5908 (เปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-9916 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ-4870 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า (โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำด้านสุขภาพ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน (ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-7838 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่นวกับการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

โหลด

6 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับไฟ (5 ธ.ค.61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ธ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดปลวก จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลลขทะเบียน กฉ-1893 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดซ่อมรถแบ็คโฮร์ หมายเลขทะเบียน ต-0330 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

26 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Web Hosting) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 625-59-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ นค-3568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

22 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบแก้ไขและซ่อมแซมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

22 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถน้ำ 4 หมายเลขทะเบียน บฉ-7863 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

22 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขเครื่อง 417-59-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและพื้นที่รอบบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทสบาลเมืองคูคต (วัดประยูรธรรมาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5907 (เปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแท็กเตอร์ (รถขุดตัก ตีนตะขาบเล็ก) หมายเลขทะเบียน ตค-458 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 4 คัน สำหรับโครงการเรียนรู้อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาลิฟท์ภายในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดซ่อมรถแบ็คโฮร์ หมายเลขทะเบียน ตค-26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

16 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-109 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

16 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดซ่อมรถดูดเลนและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-0558 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

16 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ (เฮี๊ยบ) หมายเลขทะเบียน 82-4633 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5197 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดซ่อมรถแบ็คโฮร์ หมายเลขทะเบียน ต-0330 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

12 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ ทางเท้า ค.ส.ล. และทางเข้า-ออก ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอก (ซอยพหลโยธิน 87) หมู่ที่ 13 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

9 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดซ่อมรถแบ็คโฮร์ หมายเลขทะเบียน ต-0330 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

9 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

โหลด

7 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5908 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 82-4060 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการเรียนรู้อนุสรณ์สถานแห่งชาติประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษไข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-5971 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-1628 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-9419 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-7838 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กฉ-7364 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าชุมชนวังธองธานี หมุ่ที่ 8 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

2 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดซ่อมรถแบ็คโฮร์ หมายเลขทะเบียน ตค-26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

2 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-๑๐๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

2 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเม่ืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดซ่อมรถดูดเลนและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๕๕๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

2 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดซ่อมรถแบ็คโฮร์ หมายเลขทะเบียน ต-0330 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

2 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำจดหมายข่าวเทศบาลเมืองคูคต ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-4960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 พ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังทองธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประยูรธรรมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดลาดสนุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โหลด

29 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โหลด

29 ต.ค. 61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดลาดสนุ่น ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ภาคเรียนที่ 2/2561

โหลด

29 ต.ค. 61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ภาคเรียนที่ 2/2561

โหลด

29 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อาหารเสริม นมโรงเรียน)

โหลด

26 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

22 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณถนนและซอยต่าง ๆ ในชุมชนสิทธิพยากรณ์ (ซอยเชื่อมระหว่าวซอยลำลูกกา ๒๓ กับซอยลำลูกกา ๒๕) หมู่ ๑๘ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

19 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-2061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-4960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณภายในเขตสำนักงานเทศบาลเมืองคูคตและพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

16 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวัสดุอุปกรณ์ (สำหรับโครงการจิตอาสาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณถนนและซอยต่าง ๆ (ซอยเชื่อมระหว่างลำลูกกา 19 กับซอยลำลูกกา 21) หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

10 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดิน บริเวณสวนสาธารณะภายในชุมชน (ชุมชนฟ้าครามนคร) หมู่ที่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

10 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าชุมชนวังทองธานี หมู่ที่ ๘ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

10 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561

โหลด

9 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โหลด

5 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ตัวรถชนิด 6 ล้อ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

4 ต.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ ทางเท้า ค.ส.ล. และทางเข้า-ออก ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอก (ซอยพหลโยธิน ๘๗) หมู่ ๑๓ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

28 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณภายในเขตสำนักงานเทศบาลเมืองคูคตและพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

28 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณถนนและซอยต่างๆ ในชุมชนสิทธิพยากรณ์ (ซอยเชื่อมระหว่างซอยลำลูกกา ๒๓ กับซอยลำลูกกา ๒๕) หมู่ที่ ๑๘ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

28 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ก.ย. 61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โหลด

27 ก.ย. 61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 แห่ง

โหลด

27 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประยูรธรรมาราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์วังทองธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๘๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 ก.ย. 61

ร่าง เอกสารประกวดราคา ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ ทางเท้า ค.ส.ล. และทางเข้า-ออก ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าหมุ่บ้านเมืองเอก (ซอยพหลโยธิน 87) หมู่ที่ 13 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวดัปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

24 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย รถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ.1484 (รถพยาบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมผิวจราจรรางวี ค.ส.ล.บริเวณถนนและซอยต่างๆ (ซอยเชื่อมระหว่างลำลูกกา ๑๙ กับซอยลำลูกกา ๒๑) หมู่ที่ ๑๘ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

20 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง-5436 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5971 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองน้ำ (เปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โหลด

18 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บ.7880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 6 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

14 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-5196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเมืองคูคต บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานจราจรภายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองคูคต พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตีเส้นจราจร บริเวณซอยลำลูกกา 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ๋อมแซมโทรศัพท์ภายในอาคารเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5908 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมู่ลี่ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปี 2561)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดิน บริเวณสวนสาธารณะภายในชุมชน (ชุมชนฟ้าครามนคร) หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

12 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5971 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-4633 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-4960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561

โหลด

7 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 ก.ย. 61

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2065วิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บ.7880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-6770 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ขอบคุณที่มาชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชั้น ๔ และฝ้าชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน สำหรับโครงการส่งเสริมความรู้ทางการศึกษา จัดกิจกรรมเข้าค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งห้องเรียนอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

5 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน ๖ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

4 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โหลด

3 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

31 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

31 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๑๑๐ ใบ สำหรับโครงการส่งเสริมความรู้ทางการศึกษา จัดกิจกรรมเข้าค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถังเก็บน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต ศูนย์ที่ 2 (วังทองธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต-7865 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (รองเท้าดับเพลิง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-4960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งห้องเรียนอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

23 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าชุมชนวังทองธานี หมู่ที่ 8 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

23 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องช่วยหายใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 61

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ตัวรถชนิด 6 ล้อ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

23 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 48 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน บ-7880 (เปลี่ยนยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ-4399 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บ.7880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน 82-5908 (เปลี่ยนยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน 82-2061 (เปลี่ยนยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ถังผ้าป่าพร้อมพุ่มผ้าป่าและไม้เสียบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน 82-2064 (เปลี่ยนยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำจดหมายข่าวเทศบาลเมืองคูคต ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (ประจำเดือน มีนาคม-มิถุนายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายตู้ควบคุมกล้องภายในเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมรถนำขบวน จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV (รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

14 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นยาฆ่าหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5197 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5907 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์และป้ายไวนิล (โครงการคูคตเมืองสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๙๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

โหลด

9 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการคูคตเมืองสะอาด ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการประกวดชุมชนรักษ์สะอาด ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงสูบน้ำในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณท้ายซอย ๓๙) ชุมชน ๓๙ หมู่ ๔ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

6 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดไฟประดับปากทางลำลูกกา-หน้าโรงเรียนระเบียบวิทยา (วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารพร้อมสมุดและปากกา จำนวน ๓๐๐ ชุด สำหรับโครงการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าผ้าพร้อมผูกประดับตกแต่ง (วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-7880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน (โครงการครอบครัวผาสุก ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อปกรณ์ (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-2065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-7838 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคเบิ้ลไทน์ ขนาด ๑๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าชุมชนวังทองธานี หมู่ที่ ๘ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

โหลด

1 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน 82-2063 (เปลี่ยนยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน 82-5906 (เปลี่ยนยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไส้กรองคาร์บอนและหลอดอุลตร้าไวโอเล็ท 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

31 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำซุ้มและป้ายเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

31 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้นำชุมชนฯ ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

31 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงและผ้าอาบน้ำฝน (กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงสูบน้ำในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณท้ายซอย ๓๙) ชุมชน ๓๙ หมู่ ๔ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

26 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานเทศบาล จำนวน 17 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ พร้อมค่าขนส่ง จำนวน 3 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์และยาเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูต ศูนย์ที่ 2 (วังทองธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ (โครงการครอบครัวผาสุก ประจำปี 2561) ระหว่างวันที่ี 11-13 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5907 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งต้นเทียนประจำพรรษาและรถเชิญต้นเทียน (กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ (แบ็คโฮร) หมายเลขทะเบียน ตค-374 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขเครื่อง 417-59-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน กจ 1484 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เลขครุภัณฑ์ 417-50-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 1484 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกนั่ง หมายเลขทะเบียน กฉ-1894 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5906 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกเปตอง (โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำซูชิและทาโกะยากิ (โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำขนมไทยโบราณ (โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

11 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อและกางเกงป้องกันความร้อน) จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตั้งระบบเสียงไร้สายระยะไกลอัตโนมัติ) ครั่งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

9 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-5197 (เปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงสูบน้ำในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณท้ายซอย ๓๙) ชุมชน ๓๙ หมู่ ๔ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

6 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561

โหลด

5 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูด้านหน้าอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โหลด

5 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมระบายอากาศให้กับชุมชนสราสินีวิลล์ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5908 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 417-58-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝาเปิด-ปิดหน้าโรงสูบน้ำวัดลาดสนุ่น หมายเลขครุภัณฑ์ 055-58-0113 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณข้างปั๊มน้ำมันบางจาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นเขื่อน ค.ส.ล.บริเวณลำกระโดงสาธารณะหลังหมู่บ้านสีวลี (สี่มุมเมือง) ต่อจากโครงการเดิม (ชุมชนสีวลี) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

โหลด

22 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายไวนิลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจอ LED รหัส 444-56-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องเก็บสายสัญญาณใยแก้วนำแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประจำสนามเด็กเล่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงสัญญาลักษณ์ ว.ป.ร. (โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 117 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (โครงการส่งเสริมความรู้ทางการศึกษา จัดกิจกรรมเข้าค่ายต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ-5779 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน (โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

15 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศจำนวน 2 คัน (โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกนั่ง หมายเลขทะเบียน กค-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการส่งเสริมความรู้ทางการศึกษาจัดกิจกรรมเข้าค่ายต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าถังดับเพลิง (โครงการฝึกอบรมเยาวชนสู้ไฟ ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกรถยนต์บานหน้า รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นค-6441 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ชุมชนเสมาฟ้าคราม 25 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

โหลด

8 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตั้งระบบเสียงไร้สายระยะไกลอัตโนมัติ) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

8 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต (วัดประยูรธรรมาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณลำกระโดงสาธารณะหลังหมู่บ้านสีวลี (สี่มุมเมือง) ต่อจากโครงการเดิม (ชุมชนสีวลี) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

8 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-271 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 มิ.ย. 61

ร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ตัวรถชนิด 6 ล้อ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

โหลด

6 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงสูบน้ำในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณท้ายซอย ๓๙) ชุมชน ๓๙ หมู่ ๔ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

5 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-34 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-34 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส 416-58-0482 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ (เฮี๊ยบ) หมายเลขทะเบียน 82-4633 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 71 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-7838 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 มิ.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-4960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

31 พ.ค. 61

ร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตั้งระบบเสียงไร้สายระยะไกลอัตโนมัติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) )

โหลด

31 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-6770 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

31 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5197 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

31 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5906 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บ.7880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

22 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติกขนาด 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงก่อสร้างตีเส้นจราจร บริเวณซอยแข็งขัน2 และแข็งขัน3 (สำหรับรถจักรยาน) หมู่ 11 ตำบลคุคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังเก็บน้ำพร้อมิดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดลาดสนุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประยูรธรรมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังทองธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2561

โหลด

11 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บท-3857 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 พ.ค. 61

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงสูบน้ำในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณท้ายซอย 39) ชุมชน 39 หมู่ 4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

11 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางกระเช้าไฟฟ้าทะเบียน 82-9419 (เปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 พ.ค. 61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สำหรับโรงเรียนวัดลาดสนุ่น ภาคเรียนที่ 1/2561

โหลด

11 พ.ค. 61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สำหรับโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม ภาคเรียนที่ 1/2561

โหลด

10 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โหลด

9 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-2065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-4960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถบรรทุกน้ำ หกล้อ หมายเลขทะเบียน น-9104 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-5907 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณลำกระโดงสาธารณะหลังหมู่บ้านสีวลี (สี่มุมเมือง) ต่อจากโครงการเดิม (ชุมชนสีวลี)หมู่ที่ 14 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

2 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซุ้มทางเข้าเทศบาลเมืองคูคต บริเวณซอยลำลูกกา 19 หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

2 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซุ้มทางเข้าเทศบาลเมืองคูคต บริเวณซอยลำลูกกา 21 หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

2 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ นายสนธยา ขวัญเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ นางกานดา ขวัญเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 พ.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสุนัข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมปากบ่อพักน้ำพร้อมฝาท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าวัดลาดสนุ่น (ซอยลำลูกกา1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5908 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแอฟเฟ็คช์ พร้อมอุปกรณ์ (จำลองสถานการณ์ไฟไฟม้) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าถังดับเพลิง (โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของสมนาคุณ (โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตั้งระบบเสียงไร้สายระยะไกลอัตโนมัติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

23 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศจำนวน 9 คัน (โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมราวเขื่อน บริเวณเขื่อน ค.ส.ล. ริมรำรางสาธารณะชุมชนพระสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศจำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพ (โครงการเมืองน่าอยู่ เทศบาลน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพ (โครงการเมืองน่าอยู่ เทศบาลน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพ (โครงการเมืองน่าอยู่ เทศบาลน่าอยู่ ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณลำกระโดงสาธารณะหลังหมู่บ้านสีวลี (สี่มุมเมือง) ต่อจากโครงการเดิม (ชุมชนสีวลี) หมู่ที่ 14 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

18 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซุ้มทางเข้าเทศบาลเมืองคูคต บริเวณซอยลำลูกกา 19 หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

โหลด

18 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซุ้มทางเข้าเทศบาลเมืองคูคต บริเวณซอยลำลูกกา 21 หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

โหลด

18 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 82-4060 (เปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสารและหม้อแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพ (โครงการเมืองน่าอยู่ เทศบาลน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพ (โครงการเมืองน่าอยู่ เทศบาลน่าอยู่ ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บ.7880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ 3M รุ่น Atp11 จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ (โครงการเข้าค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (รถตรวจการณ์ ๑) หมายเลขทะเบียน บง-3974 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โหลด

11 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าเครื่องขยายเสียง (วันสงกรานต์ ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์และเก้าอี้ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย (จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุประเพณสงกรานต์ ปนะจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตกแต่งดอกไม้และเช่าเวที (วันสงกรานต์ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บท-2120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าเครื่องขยายเสียง (วันสงกรานต์ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

โหลด

9 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตกแต่งดอกไม้และเช่าเวที (วันสงกรานต์ ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์และเก้าอี้ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรและประเพณีไทย (จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแก้วน้ำ/เครื่องดื่ม/ตาข่ายกรองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมบ้านคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำจดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกนั่ง ทะเบียน กค-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง วันเปิด-ปิด (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนประจำปี 2561 ระหว่าวันที่ 31 มีนาคม -21 เมษายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์/เก้าอี้ (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-4960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ (โครงการปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

3 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ (โครงการปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศจำนวน 6 คัน (โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำด้านสุขภาพ ประจำปี 2561)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ ประดับป้ายบนเวที ประดับผ้า พร้อมติดตั้งธงสีประจำชุมชน จัดทำป้ายชื่อชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ครั้งที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 400 ใบ สำหรับโครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำด้านสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

30 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมายเลขครุภัณฑ์ 463-49-0048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-4960 (เปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

22 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

22 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอิงค์เจ็ท (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2561-21 เมษายน 25614) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-9916 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องกรองน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กจ2856 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อชุมชนชาวฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6770 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ร่างประกาศเทศบาลเมืองคูคตเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

14 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตั้งระบบเสียงไร้สายระยะไกลอัตโนมัติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

14 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 4399 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กจ-5779 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าถังพร้อมน้ำยาดับเพลิง/เช่าถังพร้อมก๊าซ LPG (โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชือกบุคคลชนิดกลม (โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5197 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 มี.ค. 61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

โหลด

8 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ 418-49-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-7838 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5908 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสนามเปตอง บริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (ATV) หมายเลขทะเบียน บต-3947 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 มี.ค. 61

ร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตั้งระบบเสียงไร้สายระยะไกลอัตโนมัติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

โหลด

7 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (รถน้ำ) หมายเลขทะเบียน บง-2520 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 มี.ค. 61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อชุดกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนประจำปี 2561)

โหลด

5 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-4960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บ.7880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Samsung รุ่น SCX-8240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-1628 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ (สส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นค-4618 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์ (ตัวที่2) โรงสูบน้ำวัดลาดสนุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-9419 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ตัวรถชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

21 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกันภัยรถยนต์ (รถพยาบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซุ้มทางเข้าเทศบาลเมืองคูคต บริเวณซอยลำลูกกา 19 หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

20 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซุ้มทางเข้าเทศบาลเมืองคูคต บริเวณซอยลำลูกกา 21 หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

20 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือยางสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเนินชะลอความเร็วแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (แบบโค้งพาราโบล่า) บริเวณชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศจำนวน 4 คัน (โครงการพัฒนาประสิทธิภาพญ ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5197 วิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการห้องประชุม ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการพํมนาประสิทธิภาพฯ ประจำปี 2561

โหลด

14 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน 82-7838 (เปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กค-3207 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุด ปากกาและกระดาษ (โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561

โหลด

8 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกนั่ง หมายเลขทะเบียน กค-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-2061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2065 (เปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงผ้าดิบ (โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ตัวรถชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

6 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซุ้มทางเข้าเทศบาลเมืองคูคต บริเวณซอยลำลูกกา 19 หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

6 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซุ้มทางเข้าเทศบาลเมืองคูคต บริเวณซอยลำลูกกา 21 หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

6 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข่าห้องประชุม จำนวน 1 รายการ (โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในเขตเทศบาลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต ศุนย์ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-2064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ (โครงส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420-54-0138 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420-52-0081 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส 416-58-0482 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

2 ก.พ. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-5908 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-5906 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานระดับ 7-9 พร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

26 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บ.7880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-6770 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

23 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-5196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและทำซุ้มรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟกระพริบ และซ่อมแซมกระจกโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

16 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวที/ลำดพง/เครื่องเสียง สำหรับโครงการกีฬาและนันทนาการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้อมยามสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของจับรางวัลสำหรับเด็ก (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเล่น (จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตุ๊กตา ขนาดใหญ่และเล็ก (จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายคำขวัญวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล (กระปุกออมสิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน 82-5971 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

11 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่พานาโซนิค 90D31R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม/น้ำแข็ง (จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารและผลไม้ (จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำก๋วยเตี๋ยว (จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประยูรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไอศกรีมกะทิสดพร้อมถ้วย (จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์/เก้าอี้ (โครงการกีฬาและนันทนาการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

9 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 1484 (รถพยาบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

5 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

5 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 ม.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 42 รายการ (แก้ไข)

โหลด

29 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-5908 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลอวยพรปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็ค โรงสูบน้ำบริเวณวัดลาดสนุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-7838 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำจดหมายข่าวเทศบาลเมืองคูคต ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ประจำเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-5906 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมโรงสูบน้ำ บริเวณเสมาฟ้าคราม 25 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

27 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-2061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

25 ธ.ค. 60

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-4060 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

21 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้เมนพร้อมตู้ควบคุม โรงสูบน้ำบริเวณชุมชนฟ้าครามนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์จุดบริการประชาชนความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเก้าอี้,โต๊ะ,เต็นท์ (โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2561)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม 30 พ.ย. 60 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดื่มและอุปกรณ์บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้เมนพร้อมตู้ควบคุม โรงสูบน้ำบริเวณท้ายหมู่บ้านวังทองธานี หมายเหตุครุภัณฑ์ 055-58-0114 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

20 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขเครื่อง 417-59-0008

โหลด

19 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-4960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

19 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายหินอ่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประยูรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

18 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 42 รายการ

โหลด

15 ธ.ค. 60

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 82-6770 โดยวิธีเฉพาะจง

โหลด

15 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นอาคารโรงเรียนอนุบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

14 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โหลด

13 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบสั่งซื้อน้ำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ยื่นแบบชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5907 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ของรถกระเช้าไฟฟ้าทะเบียน 82-9419 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

13 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5908 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

12 ธ.ค. 60

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 82-2063 โดยวิธีเฉพาะจง

โหลด

12 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

โหลด

7 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์(รถน้ำ)ทะเบียน บฉ-7863 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บฉ-7863 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

7 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายประกาศการเปิดปิดประตูและป้ายห้ามดื่มห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5197 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บ.7880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5906 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

6 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายจ่ายค้างจ่าย)

โหลด

1 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

1 ธ.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศจำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

28 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างบริการรักษาความปลอดภัย)

โหลด

24 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต

โหลด

24 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

โหลด

24 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประยูรธรรมาราม หมู่ที่ 13 และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังทองธานี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต และโรงเรียนภายในเขตเทศบาล

โหลด

24 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต และโรงเรียนภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5907 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-7838 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-4960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

21 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-6770 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

20 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 6 คน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

17 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าเพดานและผนังห้องทะเบียนและบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง รหัส 420-52-0095 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

17 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กจ-4871 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวุสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน 82-5197 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

15 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กจ-4870 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560

โหลด

9 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กจ-4398 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บ-7880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

9 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและแก้ไขระบบเครือข่าย LAN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายสัญญาณใยแก้ว บริเวณชุมชนศิศฐิโรจน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 6 คน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

3 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 6 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

3 พ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

31 ต.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต และโรงเรียนภายในเขตเทศบาล

โหลด

27 ต.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

24 ต.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โหลด

24 ต.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โหลด

17 ต.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

16 ต.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 6 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด

10 ต.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๒ จุด

โหลด

10 ต.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ต.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน ๖ คน)

โหลด

10 ต.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ถวายดอกไม้จันทน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ต.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลรายปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

10 ต.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

4 ต.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด จำนวน 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

29 ก.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โหลด

28 ก.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โหลด

28 ก.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โหลด

25 ก.ย. 60

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้องานประกวดราคาซื้อจอ full color LED Display พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

20 ก.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เลื่อนวันเสนอราคางานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

18 ก.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดบรรจุ 14 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

13 ก.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยพระสิทธิ์ 1 และ 2 (ชุมชนพระสิทธิ์) หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

13 ก.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ

โหลด

13 ก.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

โหลด

13 ก.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณถนนสายเมนผัง ก. (ชุมชนฟ้าครามนคร) หมู่ที่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

13 ก.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายใน-นอก และบริเวณโดยรอบอาคารอเนกประสงค์และอาคารประกอบด้านข้างสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

โหลด

12 ก.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

7 ก.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เลื่อนวันเสนอราคางานประกวดราคาซื้อจอ full color LED Display พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

7 ก.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดบรรจุ 14 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

7 ก.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคููคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบโทรศัพท์ (ICT Solution) เทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

โหลด

26 ส.ค. 60

จ้างเหมาก่อสร้างแถนนสะดุดชะลอความเร็ว (Rumble Strips) หรือเนินชะลอความเร็วแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต

โหลด

26 ส.ค. 60

จ้างเหมาก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี

โหลด

26 ส.ค. 60

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ตู้ใส่ถังดับเพลิงพร้อมติดตั้งในชุมชนเขตเทศบาล

โหลด

26 ส.ค. 60

จัดซ์้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ

โหลด

25 ส.ค. 60

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โหลด

25 ส.ค. 60

จัดซื้อถังขยะอันตราย ขนาด 240 ลิตร แบบมีล้อ จำนวน 50 ใบ

โหลด

22 ส.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ

โหลด

18 ส.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายใน-นอก และบริเวณโดยรอบอาคารอเนกประสงค์และอาคารประกอบด้านข้างสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

โหลด

18 ส.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

โหลด

17 ส.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

15 ส.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบโทรศัพท์ (ICT Solution) เทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

โหลด

15 ส.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อจอ full color LED Display พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

11 ส.ค. 60

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อและกางเกงป้องกันความร้อน

โหลด

11 ส.ค. 60

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อและกางเกงป้องกันความร้อน

โหลด

11 ส.ค. 60

จัดซื้อกระจกโค้ง ไฟกระพริบป้ายจราจร และเบ้าสะท้อนแสง พร้อมติดตั้งให้กับชุมชนในเขตเทศบาล

โหลด

11 ส.ค. 60

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 5 คัน โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

โหลด

11 ส.ค. 60

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ 3

โหลด

11 ส.ค. 60

จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหลังเขื่อนป้องกันตลิ่ง ค.ส.ล. ริมคลองซอยที่ 2 จากท้ายซอย กม.27 ถีงสะพานซอย 39

โหลด

11 ส.ค. 60

จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิง) เพื่อติดตั้งภายในชุมชน

โหลด

11 ส.ค. 60

จัดซือครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง

โหลด

11 ส.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

11 ส.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดบรรจุ 14 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

11 ส.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

11 ส.ค. 60

ราคากลาง งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยพระสิทธิ์ 1 และ 2 (ชุมชนพระสิทธิ์) หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

11 ส.ค. 60

ราคากลาง งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณถนนสายเมนผัง ก. (ชุมชนฟ้าครามนคร) หมู่ที่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

9 ส.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาพร้อมตาข่ายรอบสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

18 ก.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กทางเข้าชุมชนสิทธิพยากรณ์

โหลด

18 ก.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 4 รายการ

โหลด

18 ก.ค. 60

โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2560 จ้างเหมารถบัส

โหลด

5 ก.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายใน-นอก และบริเวณโดยรอบอาคารอเนกประสงค์และอาคารประกอบด้านข้างสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

5 ก.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบโทรศัพท์ (ICT Solution) เทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

19 มิ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกนั่ง (Cab) จำนวน 1 คัน

โหลด

19 มิ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

15 มิ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 55 รายการ (เพิ่มเติมและแก้ไข)

โหลด

6 มิ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายใน-นอก และบริเวณโดยรอบอาคารอเนกประสงค์และอาคารประกอบด้านข้างสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

5 มิ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบโทรศัพท์ (ICT Solution) เทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

1 มิ.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 55 รายการ

โหลด

25 พ.ค. 60

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยลำลูกกา 14 หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

25 พ.ค. 60

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอย กม. 27 หมู่ที่ 11 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

25 พ.ค. 60

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยชื่นสินธ์ ซอยเมนตั้งแต่ซอยย่อย 14-33 (พหลโยธิน 62) ชุมชนซอย 39 หมู่ที่ 4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

25 พ.ค. 60

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยย่อยที่ 16-23 (ถนนสายเมนผัง ข.) ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนเสมาฟ้าคราม 25 หมู่ที่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

26 เม.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยลำลูกกา 14 หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

26 เม.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยชื่นสินธ์ ซอยเมนตั้งแต่ซอยย่อย 14-33 (พหลโยธิน 62) ชุมชนซอย 39 หมู่ที่ 4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

26 เม.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอย กม. 27 หมู่ที่ 11 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

26 เม.ย. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยย่อยที่ 16-23 (ถนนสายเมนผัง ข.) ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนเสมาฟ้าคราม 25 หมู่ที่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

29 มี.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรมกลุ่ม (โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำด้านสุขภาพ ประจำปี 2561 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โหลด

8 มี.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องย่อยกิ่งไม้แบบใช้เครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง

โหลด

27 ก.พ. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสียภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณหมู่บ้านร่มเย็น) หมู่ที่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

17 ก.พ. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำฯ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำ บริเวณชุมชนเสมาฟ้าคราม 25 หมู่ที่ 5 2. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำ บริเวณซอยลำลูกกา 11/7 (แก้วบูรณะ) หมู่ที่ 5

โหลด

8 ก.พ. 60

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณชุมชนสิทธิพยากรณ์ เชื่อมระหว่างซอยลำลูกกา 19 และ 21 (ซอยลำลูกกา 19/2) หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

8 ก.พ. 60

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ และผิวจราจรรางวี-ทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณในหมู่บ้านสีวลี ซอยย่อย A และ 1 ถึง A6 (ชุมชนสีวลี) หมู่ที่ 14 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

8 ก.พ. 60

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าวัดลาดสนุ่นในชุมชนจามร-ลาดสนุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

โหลด

3 ก.พ. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกนั่งขนาด 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน

โหลด

2 ก.พ. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถแบ็คโฮรเล็กพร้อมหัวเจาะคอนกรีต จำนวน 1 คัน

โหลด

31 ม.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างลำราง ระบายน้ำทางเข้าวัดลาดสนุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

12 ม.ค. 60

ราคากลาง งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนฯ บริเวณในหมู่บ้านสีวลี ซอยย่อย A และ A1 ถึง A6 (ชุมชนสีวลี)

โหลด

12 ม.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าวัดลาดสนุ่นในชุมชนจามร-ลาดสนุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

12 ม.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณชุมชนสิทธิพยากรณ์ เชื่อมระหว่างซอยลำลูกกา 19 และ 21 (ซอยลำลูกกา 19/2) หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

12 ม.ค. 60

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ และผิวจราจรรางวี-ทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณในหมู่บ้านสีวลี ซอยย่อย A และ A1 ถึง A6 (ชุมชนสีวลี) หมู่ที่ 14 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

29 ธ.ค. 59

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณชุมชนสีวลี (ซอย B และ B2) หมู่ที่ 14 ตำบลคูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

29 ธ.ค. 59

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยเชื่อมระหว่างซอยลำลูกกา 12 กับซอยข้างวัดโพสพผลเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

22 ธ.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย

โหลด

22 ธ.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนและซอยต่าง ๆ ชุมชนสิทธิพยากรณ์ (จากถนนลำลูกกา ตัดซอยลำลูกกา 19/1 และ 19/2 ถึงซอยลำลูกกา 19/3 หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

6 ธ.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยเชื่อมระหว่างซอยลำลูกกา 12 กับซอยข้างวัดโพสพผลเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

6 ธ.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณชุมชนสีวลี (ซอย B และ B2) หมู่ที่ 14 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

29 พ.ย. 59

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม 2559

โหลด

29 พ.ย. 59

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

โหลด

29 พ.ย. 59

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนธันวาคม 2559-เดือนมกราคม 2560

โหลด

16 พ.ย. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

1 พ.ย. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

17 ต.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 2 แห่ง (ครั้งที่ 2)

โหลด

29 ก.ย. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 2 แห่ง (ครั้งที่ 2)

โหลด

21 ก.ย. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 แห่ง (ครั้งที่ 2)

โหลด

20 ก.ย. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 2 แห่ง

โหลด

20 ก.ย. 59

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอย 19/1 ชุมชนสิทธิพยากรณ์ (เชื่อมระหว่างซอยลำลูกกา 19 กับซอยลำลูกกา 21) หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

20 ก.ย. 59

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยแข็งขัน 1 หมู่ที่ 11 (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

15 ก.ย. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 แห่ง

โหลด

14 ก.ย. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าวัดลาดสนุ่นในชุมชนจามร-ลาดสนุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

8 ก.ย. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต จำนวน 3 โครงการ

โหลด

8 ก.ย. 59

ราคากลาง งานสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต (วัดประยูรธรรมาราม) หมู่ที่ 13

โหลด

8 ก.ย. 59

ราคากลาง งานสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต ศูนย์ที่ 2 (วังทองธานี) หมู่ที่ 8

โหลด

8 ก.ย. 59

ราคากลาง งานสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มเติมประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต (ศูนย์วังทองธานี) หมู่ที่ 8

โหลด

29 ส.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าวัดลาดสนุ่นในชุมชนจามร-ลาดสนุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

26 ส.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 แห่ง

โหลด

26 ส.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 2 แห่ง

โหลด

26 ส.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยแข็งขัน 1 หมู่ที่ 11 (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

26 ส.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอย 19/1 ชุมชนสิทธิพยากรณ์ (เชื่อมระหว่างซอยลำลูกกา 19 กับซอยลำลูกกา 21) หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

26 ส.ค. 59

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลาสถานที่และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 11 ชุมชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)

โหลด

23 ส.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

5 ส.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงล้างรถขยะมูลฝอย (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต) หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

4 ส.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 11 ชุมชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)

โหลด

3 ส.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เลื่อนวันเสนอราคางานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหน้าและด้านข้างอาคารสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 18

โหลด

3 ส.ค. 59

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหน้าและด้านข้างอาคารสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 18

โหลด

27 ก.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

โหลด

22 ก.ค. 59

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซุ้มทางเข้าเทศบาลเมืองคูคต บริเวณซอยลำลูกกา 21

โหลด

22 ก.ค. 59

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซุ้มทางเข้าเทศบาลเมืองคูคต บริเวณซอยลำลูกกา 19

โหลด

11 ก.ค. 59

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 14 ชุมชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

โหลด

6 ก.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหน้าและด้านข้างอาคารสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

1 ก.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

29 มิ.ย. 59

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 18

โหลด

28 มิ.ย. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซุ้ม จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

28 มิ.ย. 59

ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซุ้มฯ บริเวณซอยลำลูกกา 21

โหลด

28 มิ.ย. 59

ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซุ้มฯ บริเวณซอยลำลูกกา 19

โหลด

24 มิ.ย. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เลืื่อนวันเสนอราคางานประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 14 ชุมชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

โหลด

16 มิ.ย. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตัั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 11 ชุมชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

โหลด

16 มิ.ย. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำ บริเวณท้ายซอย 39 (ชุมชนซอย 39) หมู่ที่ 4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 3)

โหลด

7 มิ.ย. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

1 มิ.ย. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 14 ชุมชน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

31 พ.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำ บริเวณท้ายซอยตรงข้ามหมู่บ้านชาวฟ้า (ซอยวัดแก้ว) หมู่ที่ 6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

31 พ.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านชาวฟ้า (ซอยวัดแก้ว) หมู่ที่ 6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

31 พ.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ชุดดับเพลิงชนิดป้องกันความร้อน จำนวน 3 ชุด

โหลด

24 พ.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างเหมาปรับปรุงโรงสููบน้ำ บริเวณท้ายซอย 39 (ชุมชนซอย 39) (ครั้งที่ 2)

โหลด

18 พ.ค. 59

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 11 ชุมชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

โหลด

18 พ.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาพร้อมติดตั้งให้แก่ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน

โหลด

18 พ.ค. 59

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์กีฬาชุมชนสราสินีวิลล์ 2 (โครงการที่ 1)

โหลด

18 พ.ค. 59

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์กีฬาชุมชนจามร-ลาดสนุ่น (โครงการที่ 2)

โหลด

18 พ.ค. 59

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์กีฬาชุมชนกรมทหารต่อสู้อากาศยาน (โครงการที่ 3)

โหลด

18 พ.ค. 59

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาพร้อมติดตั้งให้แก่ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน

โหลด

17 พ.ค. 59

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกนั่งขนาด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

โหลด

27 เม.ย. 59

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำ บริเวณท้ายซอย 39 (ชุมชนซอย 39) หมู่ที่ 4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 2)

โหลด

12 เม.ย. 59

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนฯ บริเวณซอยลำลูกกา 19 ถึงลำรางชุมชนพระสิทธิ์

โหลด

12 เม.ย. 59

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอยย่อยที่ 18,19,20,21/1,21/2 และ 21/3 สายเมนถนนผัง ก. (ชุมชนฟ้าครามนคร)

โหลด

12 เม.ย. 59

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอยลำลูกกา 21 จากถนนลำลูกกา (ต่อจากโครงการเดิม)

โหลด

31 มี.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำ บริเวณท้ายซอย 39 (ชุมชนซอย 9) หมู่ที่ 4 ตำบลคูคต

โหลด

17 มี.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

17 มี.ค. 59

ราคากลาง งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนฯ บริเวณซอยลำลูกกา 19 ถึงลำรางชุมชนพระสิทธิ์ (ช่วงตั้งแต่แยกลำลูกกาถึงทางเข้าศูนย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) หมู่ที่ 18

โหลด

17 มี.ค. 59

ราคากลาง งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอยย่อยที่ 18,19,20,21,21/1,21/2 และ 21/3 สายเมนถนนผัง ก. (ชุมชนฟ้าครามนคร) หมู่ที่ 5

โหลด

17 มี.ค. 59

ราคากลาง งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอยลำลูกกา 21 จากถนนลำลูกกา (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 18

โหลด

11 มี.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำ บริเวณท้ายซอย 39 (ชุมชนซอย 39) หมู่ที่ 4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

19 ก.พ. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถปิคอัพดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน

โหลด

16 ก.พ. 59

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ประจำปี 2559

โหลด

11 ม.ค. 59

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย

โหลด

5 ม.ค. 59

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ บริเวณซอย B/1 ชุมชนสีวลี หมู่ที่ 14

โหลด

5 ม.ค. 59

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนฯ บริเวณปากซอยลำลูกกา 4 (ชุมชนจามรร่วมใจสามัคคี) หมู่ที่ 10

โหลด

29 ธ.ค. 58

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซ์้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 14 ชุมชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

8 ธ.ค. 58

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 14 ชุมชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

8 ธ.ค. 58

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 14 ชุมชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์2

โหลด

8 ธ.ค. 58

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนฯ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

8 ธ.ค. 58

ราคากลาง งานประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนฯ บริเวณซอย B/1 ชุมชนสีวลี หมู่ที่ 14

โหลด

8 ธ.ค. 58

ราคากลาง งานประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนฯ บริเวณปากซอยลำลูกกา 4 (ชุมชนจามรร่วมใจสามัคคี) หมู่ที่ 10

โหลด

19 พ.ย. 58

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าฯ บริเวณทางเข้าวัดลาดสนุ่น (ริมเขื่อนเรียงหิน) หมู่ที่ 7

โหลด

13 พ.ย. 58

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 11 ชุมชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

10 พ.ย. 58

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 11 ชุมชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

29 ต.ค. 58

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ. ศพด.3)

โหลด

26 ต.ค. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแข็งขัน 2 และแข็งขัน 3 (สำหรับรถจักรยาน) หมู่ที่ 11 ตำบลคูคต

โหลด

26 ต.ค. 58

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าวัดลาดสนุ่น (ริมเขื่อนเรียงหิน) หมู่ที่ 7 ตำบลคูคต

โหลด

21 ต.ค. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนฯ จำนวน 2 โครงการ

โหลด

21 ต.ค. 58

ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุุงถนนฯ จำนวน 2 โครงการ

โหลด

21 ต.ค. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงราวกันตก บริเวณเขื่อมริมลำรางสาธารณะชุมชนพระสิทธิ์ หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต

โหลด

5 ต.ค. 58

ประกาศ เรื่อง เลื่่อนวันเสนอราคางานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ. ศพด.3)

โหลด

2 ต.ค. 58

ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ. ศพด.3) บริเวณโรงเรียนอนุบาล ข้างสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

1 ต.ค. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

โหลด

30 ก.ย. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถปิคอัพดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

โหลด

30 ก.ย. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 2 แห่ง

โหลด

30 ก.ย. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 แห่ง

โหลด

21 ก.ย. 58

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติชุมชนในเขตเทศบาล บริเวณชุมชนเย็นฉ่ำ

โหลด

21 ก.ย. 58

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซืื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

โหลด

11 ก.ย. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

โหลด

11 ก.ย. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ ให้กับชุมชนวังทองธานี หมู่ที่ 8 ตำบลคูคต

โหลด

11 ก.ย. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

โหลด

11 ก.ย. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไปฯ งวดที่ 2)

โหลด

28 ส.ค. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติชุมชนในเขตเทศบาล บริเวณชุมชนเย็นฉ่ำ หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556

โหลด

25 ส.ค. 58

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมจัดภูมิทัศน์รอบอาคาร หมู่ที่ 3

โหลด

25 ส.ค. 58

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถปิคอัพดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน

โหลด

24 ส.ค. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ

โหลด

24 ส.ค. 58

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนฯ บริเวณทางเข้าและทางคุู่ขนาน ด้านหน้าหมู่บ้านสีวลี หมู่ที่ 14 ตำบลคูคต

โหลด

20 ส.ค. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 6 คัน พร้อมรถนำขบวน โครงการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรี ประจำปี พ.ศ. 2558

โหลด

10 ส.ค. 58

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอยเดชเจริญ 1 และซอยแยก (ชุมชนเดชเจริญ) หมู่ที่ 10

โหลด

10 ส.ค. 58

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนฯ บริเวณซอยจามร 17 ก (ชุมชนจามร-เดชเจริญ) หมู่ที่ 9

โหลด

10 ส.ค. 58

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนฯ บริเวณซอยจามร 19 ก (ชุมชนจามร-เดชเจริญ) หมู่ที่ 9

โหลด

29 ก.ค. 58

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมจัดภูมิทัศน์รอบอาคาร หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

29 ก.ค. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถปิคอัพดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน

โหลด

29 ก.ค. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมหลังใหม่ เทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

29 ก.ค. 58

ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมจัดภูมิทัศน์รอบอาคาร หมู่ที่ 3

โหลด

27 ก.ค. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างร้านค้าชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต บริเวณปากทางลำลูกกา หมู่ที่ 7 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

24 ก.ค. 58

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าและทางคู่ขนาน ด้านหน้าหมู่บ้านสีวลี หมู่ที่ 14 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

23 ก.ค. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

23 ก.ค. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแถบสะดุดชะลอความเร็ว (Rumble Strips) ภายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองคูคต

โหลด

22 ก.ค. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องครัวให้มีระบบระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง ตู้ และชั้นวางของภายในห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต (วัดประยูรธรรมาราม) หมู่ที่ 13 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

20 ก.ค. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไปฯ)

โหลด

13 ก.ค. 58

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลด

13 ก.ค. 58

ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและ ผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยเดชเจริญ 1 และซอยแยก (ชุมชนเดชเจริญ) หมู่ที่ 10 ตำบลคูคต

โหลด

13 ก.ค. 58

ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยจามร 17 ก (ชุมชนจามร-เดชเจริญ) หมู่ที่ 9 ตำบลคูคต

โหลด

13 ก.ค. 58

ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยจามร 19 ก (ชุมชนจามร-เดชเจริญ) หมู่ที่ 9 ตำบลคูคต

โหลด

3 ก.ค. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 12 คัน พร้อมรถนำขบวน โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในเขตเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2558

โหลด

22 มิ.ย. 58

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติชุมชนในเขตเทศบาล บริเวณชุมชนเย็นฉ่ำ หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

12 มิ.ย. 58

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอยย่อย 2 , 3 , 4 , 5 และ 6 ถนนสายเมนผัง ก (ชุมชนฟ้าครามนคร) หมู่ที่ 5

โหลด

12 มิ.ย. 58

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนฯ บริเวณทางเข้าหมู่บ้านสมบุรณ์พัฒนา (ชุมชนสมบูรณ์พัฒนา) หมู่ที่ 16

โหลด

2 มิ.ย. 58

ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ

โหลด

2 มิ.ย. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติชุมชนในเขตเทศบาล บริเวณชุมชนเย็นฉ่ำ หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โหลด

27 พ.ค. 58

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอยย่อย (ซอยพิเศษ 2) ชุมชนสิทธิพยากรณ์ หมู่ที่ 18

โหลด

27 พ.ค. 58

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตัดเครื่องแบบ อปพร. สำหรับผู้เข้าฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2)

โหลด

18 พ.ค. 58

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเครื่องแบบ อปพร. สำหรับผู้เข้าฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี 2558

โหลด

14 พ.ค. 58

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีก