ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่

23 มิ.ย. 59

หัวข้อ

การขยายเวลาการให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดจาก 1 ปี เป็น 3 ปี ด้วยเทศบาลเมืองคูคตได้รับแจ้งจากพัฒนาสังคมจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2560 ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 โดยขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดจาก 1 ปี เป็น 3 ปี และเพิ่มวงเงินจากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาท โดยขอให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ฯ ได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคูคต ได้ตั้งแต่บัดนี้-30 กันยายน 2560

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [1749.25 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต