ข่าวกิจกรรม

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อหลวง

อ่านต่อ


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยประจำปี 2560

อ่านต่อ


โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชน ประจำปี 2560

อ่านต่อ

วันเทศบาล ประจำปี 2560

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(16 ส.ค. 60)

ประกา่ศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แก้ไขประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเ...

(9 ส.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เ...

(3 ส.ค. 60)

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดกา...

(1 ส.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมื...

(27 ก.ค. 60)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

(19 ก.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

(27 มิ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมื...

(21 มิ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมา...

(21 มิ.ย. 60)

สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(21 มิ.ย. 60)

สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540(ภาษาอังกฤษ)

(21 มิ.ย. 60)

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

(21 มิ.ย. 60)

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

(16 มิ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเ...

(9 มิ.ย. 60)

ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาล่วงหน้า 1 ...

(7 มิ.ย. 60)

การเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

(6 มิ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กองการศึ...

(3 มิ.ย. 60)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองคูคต สมับวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 3/2559 30 ก.ย.2559

(3 มิ.ย. 60)

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองคูตต ประจำเดือน ก.ค.2559

(3 มิ.ย. 60)

สาระน่ารู้...การป้องกันภัยจากยาเสพติด

(3 มิ.ย. 60)

สาระน่ารู้...การป้องกันภัยจากสาธารณภัย "อุทกภัย"

 

 

อ่านทั้งหมด

(15 ส.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบโท...

(15 ส.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อจอ full color LED Display พร้อมติดตั้ง จ...

(11 ส.ค. 60)

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อและกางเกงป้องกันความร้อน

(11 ส.ค. 60)

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อและกางเกงป้องกันความร้อน

(11 ส.ค. 60)

จัดซื้อกระจกโค้ง ไฟกระพริบป้ายจราจร และเบ้าสะท้อนแสง พร้อมติดตั้งให้กับชุมชนในเขตเทศบาล

(11 ส.ค. 60)

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 5 คัน โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

(11 ส.ค. 60)

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ 3

(11 ส.ค. 60)

จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหลังเขื่อนป้องกันตลิ่ง ค.ส.ล. ริมคลองซอยที่ 2 จากท้ายซอย ก...

(11 ส.ค. 60)

จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิง) เพื่อติดตั้งภายในชุมชน

(11 ส.ค. 60)

จัดซือครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง

(11 ส.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำเอนก...

(11 ส.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝ...

(11 ส.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการ...

(11 ส.ค. 60)

ราคากลาง งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพ...

(11 ส.ค. 60)

ราคากลาง งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพ...

(9 ส.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาพร้อมตาข่ายรอบสนามฟุตบอลเทศบาลเมือ...

(18 ก.ค. 60)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กทางเข้าชุมชนสิทธิพยากรณ์

(18 ก.ค. 60)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 4 รายการ

(18 ก.ค. 60)

โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2560 จ้างเหมารถบัส

(5 ก.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายใน-นอก และบริเวณโดย...

 

 

อ่านทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต