ข่าวกิจกรรม

ทม.คูคตร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสุวรรณบำรุงราช...

อ่านต่อ


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.พะเยา

อ่านต่อ


อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะตลาดสี่มุมเมือง

อ่านต่อ

มอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(13 ธ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ...

(13 ธ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ...

(8 ธ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561

(7 ธ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมื...

(7 ธ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ครั่งที...

(6 ธ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ...

(29 พ.ย. 60)

ประกาศ เรื่อง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

(23 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีง...

(20 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมื...

(16 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560

(16 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลเมืองคูคต

(14 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองคูคต ประจำ...

(9 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

(7 พ.ย. 60)

รายงานการติดตามและประเเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี 2560

(7 พ.ย. 60)

รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2560 ของเทศบาลเมืองคูคต

(6 พ.ย. 60)

การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

(2 พ.ย. 60)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 29 ก.ย.60

(31 ต.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเิติม ฉบับที่ 1

(30 ต.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560และ2561

(19 ต.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 

อ่านทั้งหมด

(14 ธ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(13 ธ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบสั่งซื้อน้ำมัน) ...

(13 ธ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ยื่นแบบชำระภาษ...

(13 ธ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5907 โดยวิธี...

(13 ธ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2064 โดยวิธี...

(13 ธ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ของรถกระเช้าไฟฟ้าทะเบียน...

(13 ธ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5908 โดยวิธี...

(12 ธ.ค. 60)

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 82-2063 โดยวิธีเฉพาะจง

(12 ธ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำน...

(7 ธ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์(รถน้ำ)ทะเบียน บฉ-...

(7 ธ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บฉ-7863 โดยวิธี...

(7 ธ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายประกาศการเปิดปิดประตูและป...

(6 ธ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5197 โดยวิธี...

(6 ธ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2065 โดยวิธี...

(6 ธ.ค. 60)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ธ.ค. 60)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บ.7880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ธ.ค. 60)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5906 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ธ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รา...

(1 ธ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(กองช่าง) โดยวิธีเฉพ...

(1 ธ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

อ่านทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต