ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

(5 พ.ย. 52)  บันทึกการรับเอกสารและการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร(หน้า2)

(5 พ.ย. 52)  บันทึกการรับเอกสารและการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

(4 พ.ย. 52)  ใบคำขออนุญาตจากส่วนราชการอื่น

(4 พ.ย. 52)  คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร(แบบ ข.1)

(4 พ.ย. 52)  แบบตรวจสอบและอนุมัติการก่อสร้างอาคาร

(4 พ.ย. 52)  รายงานการขอตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร

(4 พ.ย. 52)  หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน

(4 พ.ย. 52)  หนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร

(4 พ.ย. 52)  หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

(4 พ.ย. 52)  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตร 29 (แบบ น.4)

(3 พ.ย. 52)  หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

(3 พ.ย. 52)  ใบนัดหมายตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง

(3 พ.ย. 52)  หนังสือรับผิดชอบความเสียหายข้างเคียง

(3 พ.ย. 52)  ใบคำร้องทั่วไป

 

 

อ่านทั้งหมด

ยังไม่มีเอกสาร/แบบฟอร์ม

(30 ต.ค. 52)  คำร้องขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่

(30 ต.ค. 52)  คำร้องขอความอนุเคราะห์ถังขยะ

(30 ต.ค. 52)  คำร้องขอประเมินค่าขยะ

(30 ต.ค. 52)  คำร้องขอใช้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูล

(30 ต.ค. 52)  คำร้องขอรับใบอนุญาตเพื่อขาย ทำ ประกอบ ปรุง สะสมอาหาร หรือน้ำแข็ง ในสถานที่เอกชน

(30 ต.ค. 52)  คำร้องขอใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน

(30 ต.ค. 52)  คำร้องขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

(30 ต.ค. 52)  คำร้องขอรับใบอนุญาตตั้งแผงลอย

(30 ต.ค. 52)  คำร้องขอรับใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อประกอบการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อส...

(30 ต.ค. 52)  คำร้องทั่วไป

 

 

อ่านทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต