โครงสร้างภายในองค์กร

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

(1) ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

(1.1) งานสังคมสงเคราะห์

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก และขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

(2) ฝ่ายพัฒนาชุมชน

(2.1) งานพัฒนาชุมชน

ปฏิบัติหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น

(3) ฝ่ายสวัสดิการเด็กและเยาวชน

(3.1) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานฝึกอาชีพเยาวชน งานการจัดตั้งศูนย์เยาวชน

(4)งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้คือ งานสารบรรณ งานรับ – ส่งหนังสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต