โครงสร้างภายในองค์กร

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา

(1) ฝ่ายบริหารการศึกษา

(1.1) งานโรงเรียน

ปฏิบัติหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ วิเคราะห์เกี่ยวกับการ จัดการศึกษาของเทศบาล การเตรียมการรับการถ่ายโอนการศึกษา

(1.2) งานการศึกษาปฐมวัย

ปฏิบัติหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ ควบคุมดูแล การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย

(1.3) งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน หลักสูตร

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัด การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ศึกษาค้นคว้า รวบรวมเอกสารทางวิชาการ

(2) ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม

(2.1) งานกีฬาและนันทนาการ

ปฏิบัติหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น

(2.2) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล ต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน

(3) งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานสารบรรณ การรับ - ส่งหนังสือ

(4)งานการเงินและบัญชี

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานและบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและ งานในกองการศึกษา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต