โครงสร้างภายในองค์กร

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

(1)ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(1.1)งานวางแผนสาธารณสุข

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานวางแผนด้านสาธารณสุข งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น

(1.2)งานเผยแพร่และฝึกอบรม

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

(1.3)งานรักษาความสะอาด

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานกวาดล้างทำความสะอาด งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายขยะมูลฝอย

(1.4)งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

(2)ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย

(2.1)งานศูนย์บริการสาธารณสุข

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ช่วย

(2.2)งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

(2.3)งานสัตวแพทย์

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์

(2.4)งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

มีหน้าที่เกี่ยวกับป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

(3) งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้ คือ งานสารบรรณ การรับ – ส่งหนังสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต