โครงสร้างภายในองค์กร

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

(1) ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(1.1) งานวิศวกรรม

มีหน้าที่ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม

(1.2) งานสถาปัตยกรรม

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบ

(1.3) งานผังเมือง

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำผังเมืองรวม งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 15

(2) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(2.1) งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายงานดังต่อไปนี้ คือ งานสารบรรณ การรับ – ส่งหนังสือ

(3) ฝ่ายการโยธา

(3.1) งานสาธารณูปโภค

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ

(3.2) งานสวนสาธารณะ

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ

(3.3) งานศูนย์เครื่องจักรกล

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล ซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล

(3.4) งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานออกแบบจัดสถานที่ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่น ๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต