โครงสร้างภายในองค์กร

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน

(1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(1.1) งานธุรการ

 • จัดทำรายงานสารบรรณกองคลัง
 • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และนอกงบประมาณของกองคลัง
 • จัดซื้อวัสดุทุกประเภท จัดจ้างทุกประเภทของกองคลัง
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล และงานสวัสดิการต่าง ๆ
 • จัดทำการโอนเงินงบประมาณของกองคลัง
 • รับ-ส่ง หนังสือราชการทุกประเภท
 • รายงานอัตรากำลังพนักงาน และลูกจ้างของกองคลัง และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และทำคุณประโยชน์ของพนักงานกองคลัง
 • ควบคุมการใช้รถยนต์ของกองคลัง

(2) ฝ่ายบริหารงานคลัง

(2.1) งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • จัดซื้อ/จัดจ้าง ทุกกรณีของเทศบาลเมืองคูคต
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชีพัสดุและเครื่องหมายประจำทรัพย์สิน
 • ควบคุมดูแลพัสดุของเทศบาลเมืองคูคต
 • ควบคุมการรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงินทุกประเภท
 • รับผิดชอบจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น เพื่อนำส่งงานการเงินและบัญชี และจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุด
 • จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง
 • จัดทำสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างทุกกรณีของเทศบาลเมืองคูคต
 • งานเกี่ยวกับทะเบียนยานพาหนะของเทศบาลเมืองคูคต
 • จัดทำแผนจัดหาพัสดุ
 • จัดทำใบตรวจรับพัสดุ
 • จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง
 • ตรวจสอบนับพัสดุคงเหลือสิ้นปี
 • จัดทำบันทึกตกลงราคาซื้อ/จ้าง

(2.2) งานการเงินและบัญชี

 • มีหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของเทศบาล
 • ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท และเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินตามระเบียบของทางราชการ
 • ควบคุมและตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณต่างๆ ของเทศบาล
 • ติดตาม เร่งรัดและวางแผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาล
 • จัดทำงบแสดงฐานะการเงินของเทศบาล และรายงานการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2.3) งานระเบียบการคลัง

มีหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ของกองคลัง เก็บและค้นหาระเบียบ สำเนา ดูแลรักษา ตรวจสอบ

(3) ฝ่ายพัฒนารายได้

(3.1) งานพัฒนารายได้

  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และงานจัดหารายได้อื่นๆของเทศบาล
 • งานวางแผนจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บรายได้
 • งานวางแผน และโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
 • ติดตาม เร่งรัดและวางแผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาล
 • งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และรายได้อื่
 • งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(3.2) งานเร่งรัดรายได้

  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
 • งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนด
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(3.3) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
 • งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์การเสียภาษี
 • งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ
 • งานพิจารณาการประเมิน และกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
 • งานแจ้งผลประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
 • งานจัดเก็บและรับชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ
 • งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกปี
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(4) ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

มีหน้าที่ควบคุมดูแล รับผิดชอบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดังนี้

(4.1) งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ในกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
 • งานบริการข้อมูล ผู้ชำระภาษี
 • งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมา

(4.2) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
 • งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
 • งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
 • งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผท.4 และ ผท.5)
 • การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล
 • งานจัดเก็บและดูแลบำรุงรักษาแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ
 • งานปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1,2,3,4,5,6,9,11,12,17)
 • การจัดทำรายงานประจำเดือน,การจัดทำรายงานประจำงวด
 • งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือน
 • งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
 • งานบริการข้อมูล ผู้ชำระภาษี
 • งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา
 • งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต