โครงสร้างภายในองค์กร

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน

(1) งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้ คือ งานสารบรรณ การรับ – ส่งหนังสือ

(2) งานนิติการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยข้อกฎหมาย ร่าง กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

(3) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

การเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล งานสารนิเทศและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ

(4) งานจัดทำงบประมาณ

มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

(5) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรวบรวม วิเคราะห์และการให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต