โครงสร้างภายในองค์กร

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล มีหน้าที่กำกับและเร่งรัดการ ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

(1) งานการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

(2) งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร งานจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน แจ้งเกิด แจ้งตาย และแจ้งย้ายที่อยู่

(3) ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

(3.1) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(3.2) งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย

(4) งานธุรการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านสารบรรณของเทศบาล การรับ-ส่งหนังสือ , การร่างโต้ตอบหนังสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต