ข่าวกิจกรรม     นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคูคต เมื่อวันที่ 27 ก.พ.-1 มี.ค.59 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต  วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมประสบการณ์ ตลอดจนเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ  สร้างความรักความสามัคคีระหว่างบุคลากรชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลให้มีประสิทธิภาพต่อไป


8 มี.ค. 59 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต