ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 5 ก.พ.59 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองคูคต จัดการอบรมโครงการเยาวชนสู้ไฟ ประจำปี 2559  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับการดับไฟ  เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้การป้องกันอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยในชีวิตประจำวันต่อไป


7 มี.ค. 59 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต