ข่าวกิจกรรม   นายณรงค์ มณีเทพ ปลัดเทศบาลเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการครอบครัวผาสุก ประจำปี 2559   ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคูคต เมื่อวันที่ 13-14 ก.พ.59 เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ณ โรงแรมปราณบุรีน้อยรีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ Walk rally จำนวน 4 ฐานกิจกรรม กิจกรรมสร้างความรักและแสดงความกตัญญูต่อบุพการี เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนที่ร่วมโครงการ


17 ก.พ. 59 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต