ข่าวกิจกรรม      เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ.59 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองคูคต จัดโครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2559 ณ เคียงทะเลรีสอร์ท จังหวัดระยอง เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนชุมชนและเชื่อมโยงแผนชุมชนกับแผนพัฒนาฯให้แก่คณะกรรมการชุมชนหรือแกนนำชุมชน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล รวมถึงให้ชุมชนในเขตเทศบาลสามารถจัดทำแผนชุมชนโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ทำให้เทศบาลทราบถึงปัญหาความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง


8 ก.พ. 59 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต