ข่าวกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลเมืองคูคต และ การประชุมศูนย์พัฒนาความรักความสามัคคีเพื่อชุมชนเข้มแข็งระดับท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 22 ก.ย.58 นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลเมืองคูคต ครั้งที่ 7/2558 และการประชุมศูนย์พัฒนาความรักความสามัคคีเพื่อชุมชนเข้มแข็งระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองคูคต เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ และการดำเนินงานของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน รวมถึงการดำเนินงานเพื่อสร้างความปรองดองในชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข ชั้น 3 (ปากทางลำลูกกา)


28 ก.ย. 58 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต