ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 26-29 พ.ค.58 เทศบาลเมืองคูคต โดยการนำของนางสุภารมย์  โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง ประจำปี 2558 โดยมีนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ค่ายอบรมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นศูนย์การเรียนรู้แก่เยาวชน


16 มิ.ย. 58 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต