ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 20 เม.ย.58 เทศบาลเมืองคูคต จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในปี 2558 เทศบาลเมืองคูคตได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มภาคกลาง 16 จังหวัด โดยนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมกับหน่วยงานเทศบาลเมืองคูคต ซึ่งนำโดยนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต และหน่วยต่างๆที่รับผิดชอบในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-29 พ.ค.58 ณ ค่ายอบรมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


8 พ.ค. 58 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต