ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 12 ก.พ.58 นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2558 ณ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีกระบวนการคิดวิธีการในการจัดทำแผนชุมชน และทำให้เทศบาลทราบถึงปัญหา ความต้องการ อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง โดยมีคณะกรรมการชุมชนและผู้แทนชุมชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว


17 ก.พ. 58 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต