ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ื 14 มิ.ย.57 นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดทำเวทีประชาคมเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี 2557 เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ ในการจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนา สามปี(พ.ศ.2558-2560)และคัดเลือผู้แทนประชาคมเมืองเทศบาลเมืองคูคต ทั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการจากผู้แทนชุมชน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการ เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป


25 มิ.ย. 57 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต