ข่าวกิจกรรม



       นอกจากนี้ในวันจันทร์ที่ 12 พ.ค.57 ซึ่งเป็นวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองคูคตจะมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ประชาชนที่มารับบริการในวันดังกล่าว


7 พ.ค. 57 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต