ข่าวกิจกรรม   นายเฉลิมพล มั่งคั่ง นายอำเภอลำลูกกา เป็นประธานพิธีเปิดการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.57 ณ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยนายณรงค์ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อฝึกซ้อมเตรียมการป้องกันและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความพร้อมในการเผชิญเหตุของผู้ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังที่ภัยได้พ้นไปแล้ว รวมถึงเป็นการเสริมสร้างทักษะ ความชำนาญของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการระงับเหตุที่เกิดขึ้น การใช้อุปกรณ์ การใช้ยานพาหนะ การบริการและการปฐมพยาบาล เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลเมืองคูคต เทศบาลเมืองลำสามแก้วและเทศบาลเมืองลาดสวายและ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ในการสร้างสถานการณ์จำลอง เพื่อเป็นความรู้ในการป้องกันและเตรียมรับกับสถานการณ์อัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป


2 พ.ค. 57 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต