ข่าวกิจกรรม   นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนชุมชน เทศบาลเมืองคูคต ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ื 16-17 ม.ค.57 ณ บรุคไซด์วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ.ระยอง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ วิธีการจัดทำแผนชุมชนแก่ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ียวกับการจัดทำแผนชุมชนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการระดมความคิดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนในด้านต่างๆ


27 ม.ค. 57 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต