ข่าวกิจกรรม   เมื่อวันที่ 23 ม.ค.57 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองคูคตได้จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนระงับอัคคีภัย ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นและการระงับเหตุที่เกิดจากอัคคีภัย แก่เยาวชน เพื่อเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือและการระงับอัคคีภัยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน


27 ม.ค. 57 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต