ข่าวกิจกรรม  เมื่อว้นที่ 24-25 ส.ค.56 นายวีรพจน์  ปานนุ่ม รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปี 2556 ณ ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนเพื่อการศึกษา วังดุม เมาท์เทนแคมป์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัว เนื่องจากสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความสำคัญต่อการสร้างบุคคลที่ดีของสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป


30 ส.ค. 56 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต