ข่าวกิจกรรมนางสุภารมย์ โลทะกะนายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประะธานเปิดโครงการผู้สูงอายุ คนพิการและและผู้ด้อยโอกาสประจำปี 2556 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมประกอบด้วยการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ การศึกษาดูงาน ทำบุญไหว้พระ เมื่อวันที่ 23-24 มิ.ย.56 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคตและจังหวัดนครปฐม


28 มิ.ย. 56 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต