ข่าวกิจกรรม             นางสุภารมย์  โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำประชาคมเทศบาลเมืองคูคต เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการในการจัดทำ(ร่าง) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ และเลือกผู้แทนประชาคมเมือง เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.56 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคูคต


17 มิ.ย. 56 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต