ข่าวกิจกรรม  เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.56 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองคูคต จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที 1/2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคูคต เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการและดำเนินการแล้วเสร็จ


17 มิ.ย. 56 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต