ข่าวกิจกรรม  เมื่อวันที่ 17-20 พ.ค.56  เทศบาลเมืองคูคตได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปี 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ศีรษะเกษและบุรีรัมย์ โดยมีนางสุภารมย์   โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ รวมถึงการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างบุคลากรชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาเทศบาลให้ก้าวหน้าต่อไป


22 พ.ค. 56 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต