ข่าวกิจกรรม    นางสุภารมย์  โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลเมืองคูคต ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค.56 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคตและในระหว่างวันที่ 11-12 พ.ค.56 ณ ศูนย์ฝึกค่ายพระรามหก จ.เพชรบุรี เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการป้องกันสาธารณภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่สมาชิกอปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยอย่างถูกต้อง


10 พ.ค. 56 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต