ข่าวกิจกรรมนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำผู้สูงอายุ ผู้นำสตรีและผู้นำองค์กรต่างๆ ประจำปี 2561 เทศบาลเมืองคูคต เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลั้กษณะการเป็นผู้นำที่ดี รวมถึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ผู้นำชุมชน โดยโครงการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 ส.ค.61 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียง


22 ส.ค. 61 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต