ข่าวกิจกรรม  เมื่อวันที่ 24-27 เม.ย.61 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน  ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล รวมถึงให้เยาวชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในสภาเยาวชน เทศบาลเมืองคูคต ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนอีกด้วย โดยมีนางสุภารมย์  โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วังดุมเมาเทนแคมป์ จ.กาญจนบุรี


16 พ.ค. 61 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต