ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 19 ก.พ.60 นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองคูคต การประชุมจัดจึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนที่ผ่านมา การขอมติที่ประชุมในการแก้ไขระเบียบกองทุนฯ ปี 2559 การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิก และการมอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิก ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต


16 มี.ค. 60 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต