ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 25 ต.ค.59 นางสุภารมย์ โลทะกะนายกทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดทำประชาคมเทศบาลเมืองคูคต ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อรับฟังความต้องการจากภาคประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต ซึ่งนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลเมื่องคูคตในด้านต่างๆ ตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ณห้องประชุมเทศบาลเมืองคูคต ชั้น 4


8 พ.ย. 59 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต