ข่าวกิจกรรมนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ โึครงการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรี เทศบาลเมืองคูคต ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 2-4 ก.ย.59 ณ ห้วยขาแข้งคันทรีโฮม รีสอร์ท จ.อุทัยธานี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทสตรีในเขตเทศบาลเมืองคูคต กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ การฝึกอบรมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพสตรีและการศึกษาดูงาน


7 ก.ย. 59 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต