สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลเมืองคูคตเป็นเทศบาลซึ่งอยู่ในเขตปริมณฑล โดยอยู่ห่างจากอำเภอลำลูกกา ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดปทุมธานี มาทางทิศใต้ ประมาณ 16 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 12.475 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้


  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตดอนเมืองและเขตสายไหม กรุงเทพฯ
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
และมีอาณาเขตตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล ดังนี้ หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่แนวเส้นแบ่งเขตอำเภอลำลูกกา กับอำเภอธัญบุรี ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตอำเภอลำลูกกากับอำเภอธัญบุรี บรรจบกับแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอลำลูกกา กับอำเภอเมืองปทุมธานี

  • ด้านเหนือ

- จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขต อำเภอลำลูกกากับอำเภอธัญบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กรุงเทพมหานคร–แม่สาย (เขตแดน) ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลอง ซอยที่ 1 ฝั่งตะวันออก

- จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบริมคลองซอยที่ 1 ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองซอยที่ 1 ฝั่งเหนือตรงจุดที่ปากคลองซอยที่ 1 บรรจบกับคลองซอยที่ 2

- จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบริมคลองซอยที่ 2 ฝั่งตะวันตกไปทางทิศเหนือ ระยะ 300 เมตร ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองซอยที่ 2 ฝั่งตะวันตก

- จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตั้งฉากกับคลองซอยที่ 2 ไปทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นขนาน ระยะ 1,200 เมตร กับศูนย์กลางซอยที่ 2  • ด้านตะวันออก

จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนย์กลางคลองซอยที่ 2 ไปทางทิศใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3312 แยกทางหลวงแผ่นดินหลายเลข 1 (สนามกีฬาธูปะเตมีย์) – คลอง 16 ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ตรงแนวเส้นแบ่งเขตจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร  • ด้านใต้

จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันตก ทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ตรงแนวเส้นแบ่งเขตจังหวัดปทุมธานี กับกรุงเทพมหานคร ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตจังหวัดปทุมธานี กับกรุงเทพมหานคร บรรจบกับแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอลำลูกกา กับอำเภอเมืองปทุมธานี

  • ด้านตะวันตก

จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอลำลูกกากับอำเภอเมืองปทุมธานี ไปทางทิศเหนือบรรจบกับหลักเขตที่ 1

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต