ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 การคมนาคม

ถนนในเขตเทศบาล มีถนนและซอยต่าง ๆ 80 สาย รวมระยะทาง ประมาณ 100 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมในการติดต่อกับจังหวัดและอำเภอใกล้เคียง สามารถใช้เส้นทางในการคมนาคม ได้แก่ ทางบก มีถนนเชื่อมติดต่อระหว่างอำเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดเดียวกัน และจังหวัดใกล้เคียงถนนสายสำคัญ ดังนี้

  • 1) ถนนพหลโยธิน เป็นถนนที่ใช้เป็นเส้นทางไปสู่ภาคเหนือและภาคะวันออกเฉียงเหนือ
  • 2) ถนนพหลโยธิน–ลำลูกกา เป็นถนนที่เชื่อมกับถนนพหลโยธิน และใช้เป็นเส้นทางไปยังถนนวงแหวนรอบนอกบริเวณอำเภอลำลูกกา เพื่อเดินทางไปจังหวัดทางชายฝั่งตะวันออก เช่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
  • 3) ถนนวิภาวดีรังสิต เป็นถนนจากเขตดอนเมืองมาเชื่อมกับถนนพหลโยธิน เพื่อเดินทางไปสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • 4) ถนนเลียบคลองซอยสอง เป็นถนนเชื่อมระหว่างเขตเทศบาลเมืองคูคต กับเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
  • 5) ถนนเชื่อมซอยชื่นสินธ์ (39) เป็นถนนไปเชื่อมต่อถนนพหลโยธินเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับถนนภายในเขตเทศบาลมีสภาพค่อนข้างดี ส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเกือบทุกสาย

2.2 การไฟฟ้า

การไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองคูคต อยู่ในเขตความรับผิดชอบของไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตและเทศบาลเมืองคูคต ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสาธารณะ โดยมีนโยบายขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วทุกชุมชน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยส่วนรวมปัจจุบัน เทศบาลให้บริการไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเกือบครอบคลุมพื้นที่และบ้านเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต มีไฟฟ้าใช้ประมาณ 95 % หรือ 17,356 ครัวเรือน ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 18,269 ครัวเรือน

2.3 การประปา

การให้บริการทางด้านการประปาของเทศบาลเมืองคูคต อยู่ในการควบคุมดูแลของการประปาภูมิภาครังสิต โดยมีบริการประมาณ 60% หรือจำนวน 10,962 ครัวเรือน และอีก 40%หรือ 7,307 ครัวเรือน มีระบบประปาบาดาลของเอกชนโดยเฉพาะในบริเวณหมู่บ้านจัดสรร

2.4 โทรคมนาคม

ระบบการสื่อสารที่มีให้บริการ ได้แก่ โทรศัพท์ ในเขตเทศบาลมีชุมสายโทรศัพท์ที่เปิดดำเนินการ 1 แห่ง คือชุมสายโทรศัพท์เขตดอนเมือง ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านวังทอง ริเวอร์ปาร์ค โดยประชาชนในเขตเทศบาลที่มีโทรศัพท์ใช้ประมาณ 80%หรือ จำนวน 14,616 ครัวเรือน ไปรษณีย์โทรเลข ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขภายในเขตเทศบาล มีจำนวน 1 แห่ง สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ในการจัดส่งจดหมาย พัสดุภัณฑ์ ไปรษณียภัณฑ์ และธนาณัติ ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขคูคต ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลคูคต (ข้างโรงพยาบาลแพทย์รังสิต)

2.5 สภาพการจราจร

สภาพการจราจร ในเขตเทศบาลจะมีการจราจรหนาแน่นบริเวณเขตติดต่อระหว่างเขตเทศบาลกับเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นเขตปริมณฑล หรือชานเมืองส่วนใหญ่จะเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรที่จะต้องเดินทางเข้าไปทำงานในเมืองหลวง นอกจากนี้ ยังมีศูนย์กลางรับส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ตลาดสี่มุมเมือง ซึ่งมีรถเข้า–ออก ตลาดสี่มุมเมืองประมาณวันละ 7,000 คัน ซึ่งเป็นปัญหาที่เทศบาลไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ เนื่องจากเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ต้องมีหลายหน่วยงานที่ต้องเข้ามาช่วยกัน จึงต้องอาศัยรัฐบาลให้การช่วยเหลือในการแก้ปัญหา ซึ่งเทศบาลสามารถดำเนินการได้เพียงให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกระดับเบื้องต้น โดยจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนการจราจรให้กับสถานีตำรวจภูธรตำบล คูคต ในส่วนที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลได้บ้าง เช่น ป้ายจราจร สีทาถนน จุดที่การจราจรหนาแน่นในถนนพหลโยธิน–ลำลูกกา ได้แก่ ทางแยกวัดโพสพผลเจริญ ทางแยกเสมาฟ้าครามนคร (ถนนเลียบคลองสองกับถนนพหลโยธิน–ลำลูกกา) จุดหนาแน่นในถนนพหลโยธิน ได้แก่ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซียร์รังสิตและหน้าตลาดสี่มุมเมือง

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต