ลักษณะทางเศรษฐกิจ

3.1 การเกษตร

ในเขตเทศบาล ปัจจุบันพื้นที่ที่ใช้ในการเกษตรกรรมมีเหลือน้อยมากเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ลงทุนในด้านที่อยู่อาศัยได้ลงทุนในบริเวณเขตปริมณฑลเพิ่มมากขึ้นเพราะประชาชนมีความต้องการด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ทำให้มีการขายที่ดินนำไปดำเนินธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรลดลง แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ คลองซอยหนึ่งสายใต้ คลองซอยสองสายใต้และคลองหกวาสายใต้

3.1.1 การเพาะปลูก

  • ปัจจุบันในเขตเทศบาลเมืองคูคต แทบจะไม่มีพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกเลย เนื่องจากเป็นที่รองรับการขยายตัวของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้มีการลงทุนในด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีการขยายตัวทางการเศรษฐกิจ โดยมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น

3.1.2 การปศุสัตว์ และการประมง

  • โดยทั่วไปจะเป็นลักษณะการเลี้ยงสัตว์ที่มีทั้งสัตว์ตามบ้านและฟาร์ม ได้แก่ ไก่เนื้อ เป็ด โค กระบือ สุกร ปลาน้ำจืด

3.1.3 ระบบชลประทาน

  • ในเขตเทศบาลไม่มีระบบชลประทาน เพื่อเกื้อหนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่อย่างใด

3.2 การอุตสาหกรรม

ปัจจุบันในเขตเทศบาล ได้มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมีการดำเนินการด้านอุตสาหกรรม ซึ่งมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน 12 โรงงาน ขนาดกลาง จำนวน 30 โรงงาน และขนาดใหญ่ จำนวน 55 โรงงาน


3.3 การพาณิชย์

ในเขตเทศบาล บริเวณในเขตย่านชุมชนจะเป็นอาคารพาณิชย์ มีห้างสรรพสินค้าใหญ่จำนวน 3 ห้าง คือ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส บิ๊กซีและศูนย์การค้าเชียร์รังสิต มีตลาดขายส่งสินค้า ซึ่งเป็นของเอกชน ได้แก่ ตลาดสี่มุมเมือง นอกจากนั้นยังมีร้านค้าส่ง - ร้านค้าปลีกต่าง ๆ มากมาย


3.4 การท่องเที่ยว

ในเขตเทศบาลเมืองคูคต มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางโบราณสถาน ได้แก่ “อนุสรณ์สถานแห่งชาติ” อยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต