ลักษณะทางสังคม

4.1 ประชากร

ในเขตเทศบาลเมืองคูคต ปัจจุบัน ณ เดือนธันวาคม 2560 มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 45,170 คน เป็นชาย 21,889 คน หญิง 23,281 คน จำนวนครัวเรือน 24,032 ครัวเรือน

 

4.2 การศึกษา

 

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลจะเป็นผู้ที่จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไปจนถึงระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี โรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลมีจำนวนทั้งหมด 11 แห่ง แยกเป็น โรงเรียนรัฐบาล 3 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 8 แห่ง ในส่วนของเทศบาลเมืองคูคต มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประยูรธรรมาราม     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 2 วังทองธานี

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 3 เทศบาลเมืองคูคต

และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต จำนวน 1 แห่ง

4.3 ศาสนาและวัฒนธรรม

ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 97 รองลงมา ได้แก่ ศาสนาอิสลาม ประมาณร้อยละ 1.5 ศาสนาคริสต์ ประมาณร้อยละ 1 และอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 0.5 ซึ่งมีวัด จำนวน 4 แห่ง วัดประยูรธรรมราม วัดลาดสนุ่น วัดโพสพผลเจริญ วัดป่าจิตตภาวนา(วัดฟ้าคราม) และสำนักสงฆ์ กม.27

 

4.4 การสาธารณสุข

ในเขตเทศบาลมีโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง คือ สถานีอนามัยวัดประยูรธรรมาราม และสถานีอนามัยวัดลาดสนุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุขของ เทศบาล จำนวน 1 แห่ง ประชาชนในเขตเทศบาลมีส้วมทุกหลังคาเรือน และสามารถใช้ส้วมได้อย่างถูกสุขลักษณะ การกำจัดมูลฝอย ใช้วิธีฝังกลบ จำนวนขยะในปัจจุบันมีจำนวนปริมาณ 60-65 ตันต่อวัน เทศบาลมีความสามารถเก็บขยะได้วันละ 60 ตัน

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต