คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคูคต

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคูคต

1. นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต 2. นายวีรพจน์ ปานนุ่ม รองนายกเทศมนตรี 3. นายณรงค์ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรี 4.น.อ.พินิจ แช่มจะโปะ  รองนายกเทศมนตรี 5. นายดำรงค์ วัดแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 6. นายละออง  ชะเอมเทศ เลขานุการนายกเทศมนตรี 7. นายอภิโชติ  อนันต์ไพฑูรย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาล 1. ร.ต.อภัย ยังอยู่ ประธานสภาเทศบาลเมืองคูคต 2.นายบุญมั่น วัดแก้ว รองประธานสภาเทศบาล

3.นายชัยภณ บำรุงทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล 4. ร.ต.ฐานันดร์ มณีนิล สมาชิกสภาเทศบาล 5. นายบุญณรงค์ ธูปบูชา สมาชิกสภาเทศบาล 6. นายอุไร ชะเอมเทศ สมาชิกสภาเทศบาล 7. นายธวัฒ  ภู่พัลลภ สมาชิกสภาเทศบาล 8. นายสุพรรณ์ ภาณุดุลกิตติ สมาชิกสภาเทศบาล 9.นายเตชิต มั่นหรั่ง สมาชิกสภาเทศบาล 10. นายทวี ขุนทองไทย สมาชิกสภาเทศบาล 11.นายสุพจน์ ถินทัศน์ สมาชิกสภาเทศบาล  12. ร.ต.เกรียงศักดิ์ จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล 13.นายอำนาจ หอกรอง สมาชิกสภาเทศบาล 14.นายทัศน์กานต์ โลทะกะ สมาชิกสภาเทศบาล 15.นางปิยะพร ผลพิพัฒน์พงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 16.นายอวยพร รัตนสุนทร สมาชิกสภาเทศบาล 

หัวหน้าส่วนราชการ 1.ว่าที่ร้อยตรีดุสิต แสนใจวุฒิ ปลัดเทศบาล 2.นางสาวทิพย์รัตน์ อุนการุณวงษ์ รองปลัดเทศบาล 

5.นายนุกูล ศรีงาม ผอ.กองการศึกษา 6.นางลำดวน โรจน์รัตน์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7.นางพัชรียา ฟุ้งมงคลเสถียร ผอ.กองสวัสดิการสังคม 8.นายสุพร ศิลา ผอ.กองช่าง 8.น.ส.เนตรนิล ลาดพิลา ผอ.กองคลัง 9.นางนัยนา ภูสามารถ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 10.นายอนุสรณ์ คเชนทรพรรค หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต