คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคูคต

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคูคต

1. นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต 2. นายวีรพจน์ ปานนุ่ม รองนายกเทศมนตรี 3. นายณรงค์ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรี 4.นางเบญญาภา ถินทัศน์ รองนายกเทศมนตรี 5. นายดำรงค์ วัดแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 6. นายละออง  ชะเอมเทศ เลขานุการนายกเทศมนตรี 7. น.อ.พินิจ แช่มจะโปะ เลขานุการนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาล 1. นายอวยพร รัตนสุนทร ประธานสภาเทศบาลเมืองคูคต 2. นายทัศน์กานต์ โลทะกะ รองประธานสภาเทศบาล

3.นายชัยภณ บำรุงทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล 4. ร.ต.ฐานันดร์ มณีนิล สมาชิกสภาเทศบาล 5. นายบุญณรงค์ ธูปบูชา สมาชิกสภาเทศบาล 6. นายอุไร ชะเอมเทศ สมาชิกสภาเทศบาล 7. นายธวัฒ  ภู่พัลลภ สมาชิกสภาเทศบาล 8. นายสุพรรณ์ ภาณุดุลกิตติ สมาชิกสภาเทศบาล 9.นายเตชิต มั่นหรั่ง สมาชิกสภาเทศบาล 10. นายทวี ขุนทองไทย สมาชิกสภาเทศบาล 11.นายสุเทพ รอดชีวะ สมาชิกสภาเทศบาล 12. ร.ต.เกรียงศักดิ์ จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล 13.นายอำนาจ หอกรอง สมาชิกสภาเทศบาล 14.ร.ต.อภัย ยังอยู่ สมาชิกสภาเทศบาล 15.นางปิยะพร ผลพิพัฒน์พงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 16.นายบุญมั่น วัดแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล 17.นายสุพจน์ ถินทัศน์ สมาชิกสภาเทศบาล 

หัวหน้าส่วนราชการ 1.นางพิมพ์ประไพ ศักดิ์ธนา ปลัดเทศบาล 2.นางนลพรรณ อาสนพาณิชย์ รองปลัดเทศบาล 

5.-ว่าง- ผอ.กองการศึกษา 6.นางลำดวน โรจน์รัตน์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7.น.ส.นรารัตน์ บุญเชิด ผอ.กองสวัสดิการสังคม 8.นายนเรต ศรีเมือง ผอ.กองช่าง 8.น.ส.เนตรนิล ลาดพิลา ผอ.กองคลัง 9.นางกรณ์ญรัศมิ์ วรรณสังข์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 10.นายอนุสรณ์ คเชนทรพรรค หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต