คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคูคต

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคูคต

1. นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต 2. นายวีรพจน์ ปานนุ่ม รองนายกเทศมนตรี 3. นายณรงค์ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรี 4.น.อ.พินิจ แช่มจะโปะ  รองนายกเทศมนตรี 5. นายดำรงค์ วัดแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 6. นายละออง  ชะเอมเทศ เลขานุการนายกเทศมนตรี 7. นายอภิโชติ  อนันต์ไพฑูรย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาล 1. นายอวยพร รัตนสุนทร ประธานสภาเทศบาลเมืองคูคต 2. นายทัศน์กานต์ โลทะกะ รองประธานสภาเทศบาล

3.นายชัยภณ บำรุงทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล 4. ร.ต.ฐานันดร์ มณีนิล สมาชิกสภาเทศบาล 5. นายบุญณรงค์ ธูปบูชา สมาชิกสภาเทศบาล 6. นายอุไร ชะเอมเทศ สมาชิกสภาเทศบาล 7. นายธวัฒ  ภู่พัลลภ สมาชิกสภาเทศบาล 8. นายสุพรรณ์ ภาณุดุลกิตติ สมาชิกสภาเทศบาล 9.นายเตชิต มั่นหรั่ง สมาชิกสภาเทศบาล 10. นายทวี ขุนทองไทย สมาชิกสภาเทศบาล 11.นายสุพจน์ ถินทัศน์ สมาชิกสภาเทศบาล  12. ร.ต.เกรียงศักดิ์ จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล 13.นายอำนาจ หอกรอง สมาชิกสภาเทศบาล 14.ร.ต.อภัย ยังอยู่ สมาชิกสภาเทศบาล 15.นางปิยะพร ผลพิพัฒน์พงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 16.นายบุญมั่น วัดแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล 

หัวหน้าส่วนราชการ 1.นางพิมพ์ประไพ ศักดิ์ธนา ปลัดเทศบาล 2.นางสาวทิพย์รัตน์ อุนการุณวงษ์ รองปลัดเทศบาล 

5.-ว่าง- ผอ.กองการศึกษา 6.นางลำดวน โรจน์รัตน์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7.-ว่าง- ผอ.กองสวัสดิการสังคม 8.นายนเรต ศรีเมือง ผอ.กองช่าง 8.น.ส.เนตรนิล ลาดพิลา ผอ.กองคลัง 9.-ว่าง- ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 10.นายอนุสรณ์ คเชนทรพรรค หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต